Eskilstuna kommun

Årsredovisningen för 2022 sammanfattar årets resultat

28 mars 2023

När vi summerar år 2022 landar det ekonomiska resultatet på 134 miljoner kronor exklusive engångsposter vilket är i nivå med det budgeterade resultatet.

Balanskravsresultatet landar på 436 miljoner kronor där det goda resultatet till stor del beror på rekordhöga exploateringsvinster i form av markförsäljning. Dessa engångsposter på 302 miljoner kronor kan inte finansiera kommunens löpande verksamhet över tid. Högre skatteintäkter än budgeterat har också bidragit till det starka resultatet. Bolagskoncernen redovisar ett historiskt starkt resultat.

Hög investeringsnivå

I både kommunen och i de kommunala bolagen var investeringsnivån historiskt hög förra året. Det beror på att staden växer i kombination med behovet av renovering av befintliga fastighetsbestånd.
Kommunen är en stor arbetsgivare med över 9 000 anställda. Årets HME, som mäter hållbart medarbetarengagemang, visar ett bra resultat.
Tack vare lovstödet kunde barn och unga erbjudas tusentals unika aktiviteter under skolloven och ett arbete med att läscertifiera Eskilstunas förskolor för att stärka barnens läslust och språkutveckling har påbörjats under 2022. Under året har även 505 personer antagits till en yrkesutbildning.

Betydande tillväxt

Det råder fortsatt högt etableringstryck i Eskilstuna och flera nya etableringar blev klara under året.
Bostadsbyggandet fortsätter också och under 2022 har startbesked getts för 1 193 bostäder. Planprogram för Sundbyholm och Odlaren är på gång.
Investeringstakten för nybyggnation och tillbyggnation av verksamhetslokaler är hög och två nya särskilda boenden har invigts: Odlarbäcken och Vågen. En ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning har också färdigställts på Guldstigen.
Det treåriga arbetet med anläggningslyftet har avslutats under året och har gett stora förbättringar.
Möjliggörandet av ett kongress- och kulturhus har fortgått och en programplan är framtagen för det fortsatta arbetet.

Fortsatt prioriterat trygghetsarbete

Trygghetsarbetet har stärkts upp under året i samverkan mellan olika verksamheter i kommunkoncernen, föreningar och civilsamhället. Detta särskilt inriktat på Årby med fokus på barn och unga. Inom det förebyggande arbetet fortsätter utvecklingen inom Trygga Unga där bland annat socialsekreterare arbetat förebyggande och uppsökande i samverkan med fritidsverksamhet, skola och polis. Det finns fortsatt behov av stöd till unga som vill lämna en kriminell livsstil. Samverkan har under året skett på till exempel kommunens mötesplatser och i medskapande dialog på stadsdelsnivå. Detta har skapat bättre förutsättningar att hantera särskilda händelser och möta invånare och medarbetares oro.

Pandemin följdes snabbt av krig i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Det har också lett till att vi behövt prioritera att utveckla och stärka arbetet med samhällsskydd och beredskap.

Framtidens vård och omsorg

Omställningen mot framtidens vård och omsorg har startat. Utifrån den demografiska utmaningen där allt fler blir äldre är målet att bidra till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Ett omfattande utvecklingsarbetet pågår inom ramen för Nära vård som bland annat handlar om nära och samordnad vård i geografiskt avgränsade områden, kundreseprojekt från sjukhus till hem och en såväl trygg som effektiv hemgång efter sjukhusvistelse.

Socialnämnden har genomfört ett omfattande omställningsarbete under året med prioriterade åtgärder som främst berört missbruksvården för målgruppen vuxna. Åtgärderna är en del av att effektivisera vården som möjliggör att brukare får rätt vård till rätt kostnad.

Beslutas av kommunfullmäktige

På eskilstuna.se/arsredovisning finns möjlighet att ladda ner årsredovisningen som pdf-fil, komplett med verksamhetsberättelser, finansiell analys och ekonomisk redovisning. Årsredovisningen är ett förslag som beslutas av kommunfullmäktige den 13 april.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 29 mars 2023