Anpassningar i den kommunala förskolan

21 mars 2023

Den kommunala förskolan behöver anpassa sin organisation och antalet medarbetare bland annat efter den minskning av barnvolymer som skett under 2022 och förväntas minska ytterligare under 2023.

Förskolan anpassar sin organisation till färre antal barn

Barnvolymerna sjunker i Eskilstuna. 2022 minskade antalet barn med 200. I år väntas antalet minska med ytterligare 200 barn.

Det betyder att:

  • förskolan behöver anpassa sin verksamhet efter färre antal barn.
  • medarbetare kommer behöva varslas om arbetsbrist. Många kommer även erbjudas annan tjänst i Eskilstuna kommun.
  • hela organisationen för förskolan kommer att ses över för att säkerställa att varje förskola har medarbetare med rätt kompetens, så alla barn i Eskilstuna får chans att utvecklas och nå sina mål.

Erbjudande om nytt jobb och pension

Som arbetsgivare gör kommunen sitt yttersta för att omhänderta dessa medarbetares viktiga kompetens. Kommunen har behov av kompetens inom många verksamheter. Ett matchningsarbete har inletts för att kunna erbjuda andra tjänster inom kommunen till många av de berörda medarbetarna.

En annan lösning är att barnskötare som är 64 år eller äldre, erbjuds gå i pension tidigare.

Totalt har 122 tjänster identifierats som övertaliga inom förskolan. I dagsläget bedöms cirka 70 av dessa tjänster kunna hanteras inom kommunen. Antalet berörda tjänster kan ändras eftersom matchningar kommer att pågå under hela våren och ytterligare faktorer kan påverka antalet berörda tjänster. Till exempel ökad naturlig personalförändring, beviljade statsbidrag eller att barnvolymerna blir större och erbjudande om pensionsavgång.​

Anmälan om varsel kommer att göras till Arbetsförmedlingen i slutet av mars.​

- Vi förstår att det här beskedet kan skapa oro och osäkerhet för berörda medarbetare och även vårdnadshavare. Som kommun hjälps vi nu åt för att ta till vara på den kompetens som finns för kunna erbjuda nytt arbete till så många som möjligt inom kommunen, säger Moa Skoglöf, HR-chef.

Hur berörs mitt barn?

Förskolan har rutiner för att genomföra förändringar tryggt utifrån barnens bästa. Till exempel genomförs risk- och sårbarhetsanalyser liksom barnkonsekvensanalyser vid förändringar.

Det är först i höst som förändringar kan ske på förskolorna. Då ses hela organisationen över för att alla förskolor ska ha medarbetare med rätt kompetens. Det kan innebära att pedagoger på ditt barns förskola byts ut.

Om det blir förändring på ditt barns förskola kommer rektor och pedagoger göra sitt bästa för att barnen ska känna sig trygga. ​Som vårdnadshavare får du i så fall information från din rektor om vad som sker på ditt barns förskola.

Berörda yrkeskategorier

För att säkra en hög grad av kompetens i verksamheten kan följande yrkeskategorier bli berörda enligt följande ordning:

  1. Visstidsanställda
  2. Obehöriga barnskötare
  3. Behöriga barnskötare

- Vi behöver anpassa kostymen efter den verksamhet vi har. Vi kan inte ha lika många medarbetare när antalet barn är färre. Det vi gör nu är att ta ansvar och ställer om till en mer flexibel organisation. För att säkra kvaliteten i undervisningen ser vi över hela den kommunala förskolan. Målsättningen är att rätt kompetens ska gå att återses på rätt plats. Vår utgångspunkt i arbetet är att bibehålla kvaliteten i undervisningen så att varje barn får rätt stöd och stimulans att växa upp till lärande individer, säger Tina Persson, skolchef för kommunala förskolan.

Det identifierade nuläget är kommunicerat till fackliga på förskolans samverkan (FÖS).

Antal barn per årsarbetare

Idag är antalet barn per årsarbetare i Eskilstunas förskolor lägre än rikssnittet enligt SCB statistiken 2021. Målsättningen är att antalet barn per årsarbetare ska ligga i nivå med rikssnittet.

Vad händer nu?

  • Mars: HR tar, tillsammans med fackförbunden, fram en turordningslista där de tittar på total anställningstid för förskolans medarbetare.
  • Slutat av mars: förskolan anmäler varsel till Arbetsförmedlingen.
  • April-juni: HR arbetar med att matcha så många som möjligt av de berörda medarbetarna till andra tjänster inom kommunen.
  • Verkställande av varsel om uppsägning.

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Uppdaterad: 2 juni 2023