Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Resultat från föreningsenkäten

15 februari 2023

Stor ökning av andelen föreningar som är nöjda med Eskilstuna kommuns stöd till föreningslivet.

I föreningsenkäten från 2022 är 78 % av föreningarna som svarade ganska nöjda eller mycket nöjda med Eskilstuna kommuns samlade stöd till föreningslivet. Där ingår till exempel kontakt med personal, ekonomiskt bidrag och subventioner av hyra. Förra året var siffran 58 %. Det är en ökning med 20 %.

Av de föreningar som svarade på enkäten angav 70 % (2021 52 %) att det är ganska lätt eller mycket lätt att driva förening i Eskilstuna kommun. Det är också en stor ökning jämfört med förra året.

Personalen som jobbar med stöd till föreningar får också höga siffror. Av de som svarat på enkäten är 97 % ganska nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och 90 % anser att det är ganska lätt eller mycket lätt att få kontakt med personalen.

När det gäller övriga områden såsom anläggningar, bokning av lokaler och bidrag är föreningslivet också nöjda. Det finns dock områden som kommunen behöver utveckla och förbättra.

En analys har gjorts av det som föreningarna tycker fungerar mindre bra eller saknar. Utifrån den analysen kommer Eskilstuna kommun under 2023 att utveckla följande områden.

Lokaler och anläggningar

En lokalförsörjningsplan är påbörjad för att se över vilka behov av nya lokaler och anläggningar som finns i Eskilstuna kommun. Den ska vara klar under 2023. En särskild kartläggning av lokaler för dans och kanslier kommer också att påbörjas 2023. Utöver det ska en översyn av kommunens avtal med föreningslivet genomföras.

Under flera år har ett anläggningslyft pågått för att se till att våra befintliga lokaler förbättras. Många anläggningar har renoverats och en plan för hur underhållet ska skötas kontinuerligt är på gång. Kommunen behöver också bli bättre på att kommunicera med föreningarna vad som händer i olika projekt som har med våra lokaler och anläggningar att göra.

Det finns områden som kan upplevs otrygga runt våra lokaler och anläggningar. Det finns också önskemål om fler bussar till och från våra orter som ligger en bit utanför Eskilstunas centrum. Dessa frågor kommer att skickas vidare till rätt personer inom kommunen.

Bokning av lokaler och anläggningar

I enkäten kan man se att det fortfarande är många som inte vet vilka prioriteringar som kommunen gör vid bokning av tider i våra lokaler och anläggningar. Därför ska vi se över hur vi kan göra det enklare för föreningarna att ta till sig den informationen. Vi kommer också att fortsätta att erbjuda utbildningar i portalen för bokning och bidrag så att fler upplever att det är enkelt att boka lokaler och anläggningar.

Bidrag

Det är ungefär hälften av de som svarat på enkäten som inte känner till vad som gäller vid fördelning av bidrag. Det finns också föreningar som tycker att det är svårt att förstå vad som gäller för att få bidrag och hur man fyller i bidragsansökningar. Därför kommer fler insatser att göras under året. Vi kommer bland annat att erbjuda tillfällen då föreningarna kan få svar på sina frågor om hur de söker olika bidrag och erbjuda utbildningar i portalen för bokning och bidrag. Utöver det kommer vi förbättra informationen som finns på eskilstuna.se och i portalen för bokning och bidrag. Vi kommer dessutom se över ansökningsperioderna för LOV-stöd.

Fakta om enkäten

Årets enkät skickades ut till 350 föreningar som finns i kommunens föreningsregister. Av dessa svarade 45 % (156 föreningar) på enkäten. Resultatet från undersökningen visar enbart de svar som de 156 föreningar som svarat på enkäten har lämnat. Därför är det viktigt att inte dra slutsatser om att resultatet i denna undersökning visar vad alla föreningar inom Eskilstuna kommun tycker.

Föreningsstödsgruppen

Telefon:

Uppdaterad: 15 februari 2023