Eskilstuna kommun

Stabilt ekonomiskt resultat för kommunens verksamheter

7 februari 2023

När Eskilstuna kommun summerar år 2022 landar det preliminära ekonomiska resultatet på 134 miljoner kronor exklusive engångsposter och nämnderna är sammantaget i balans.

Trots det osäkra omvärldsläget och en hög inflationstakt under året lyckades nämnderna totalt sett ha en ekonomi i balans. En bidragande faktor är ett minskat försörjningsstöd som de senaste månaderna legat i nivå med budget. En fortsatt minuspost som finns för nämndernas del är höga kostnader för extern vård. Det preliminära ekonomiska resultatet är 134 miljoner kronor exklusive engångsposter medan det budgeterade resultatet var totalt 146 miljoner kronor.
– Vi befinner oss i en mycket osäker omvärld med oron i Ukraina, stigande räntekostnader, höga investeringsnivåer och fortsatt hög inflationstakt. Konjunkturläget fortsätter bidra till osäkra ekonomiska förutsättningar, men det mycket starka ekonomiska resultatet gör det möjligt att rusta oss inför de investeringar som välfärden kräver samtidigt som vi ställer om utifrån en förändrad demografi, förklarar kommunens ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Höga exploateringsintäkter

Rekordhöga exploateringsintäkter till följd av markförsäljningar och ökade skatteintäkter gör att det sammantagna balanskravsresultatet inklusive engångsposter uppgår 436 miljoner kronor. Engångsposterna på 302 miljoner kronor i form av exploateringsintäkter kan inte finansiera vår löpande verksamhet över tid så resultatet på 134 miljoner kronor utan engångsposterna är ett mer rättvisande resultat. Exploateringsintäkter stärker kommunens ekonomi då det råder fortsatt högt etableringstryck i Eskilstuna, vilket skapar ytterligare jobbmöjligheter. De största exploateringsvinsterna år 2022 kommer från försäljning av mark i Eskilstuna Logistikpark och området Notarien, Årby Norra.
– Som många andra kommuner lämnar även Eskilstuna föregående år med ett starkt resultat, vilket skapar förutsättningar att klara av den höga investeringsnivån och välfärdens utmaningar trots att en tuffare ekonomisk period väntar. Med en pandemi i ryggen går vi in i en ny tid med fortsatta kostnadsökningar där vi ska få ihop vår ekonomi. Vi har några tuffa år framför oss 2023 och 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Starkt resultat för bolagskoncernen

Bolagskoncernen gör ett starkt resultat på strax över 320 miljoner kronor exklusive reavinster trots ett ansträngt läge i verksamheterna under 2022, vilket är 88,6 miljoner kronor över budgeterat resultat. Det beror bland annat på att Eskilstuna Energi och Miljö redovisar ett överskott på nästan 70 miljoner kronor jämfört med budget där främst höga elpriser inom elproduktion påverkat resultatet positivt.
Kommunens bokslutsresultat är preliminärt. Verksamheternas resultat presenteras i årsredovisningen, som beslutas i kommunfullmäktige den 13 april.

FAKTA/Bokslut och årsredovisning

Bokslutet visar Eskilstuna kommuns samlade resultaträkning. Den kompletta årsredovisningen antar kommunfullmäktige den 13 april.

FAKTA/Preliminärt ekonomiskt resultat för Eskilstuna kommun år 2022

Preliminärt ekonomiskt resultat för Eskilstuna kommun år 2022

Resultat år 2022


Budgeterat resultat 2022

146

Nämnderna

34

Kommungemensamma kostnader

163

Skatteintäkter och generella statsbidrag

196

Finansnetto

-82

Summa årets resultat

452

Justering av reavinster

-16

Balanskravsresultat

436

Justering av engångsposter, exploateringsvinster


-302

Summa årets resultat exklusive engångsposter

134

Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag (4 år)

4,0 %

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Jimmy Jansson (S)

Ordförande kommunstyrelsen

Telefon:

Uppdaterad: 7 februari 2023