Eskilstuna kommun

Så motverkar kommunen felaktiga utbetalningar

17 januari 2023

Eskilstuna kommun har en nystartad funktion inom förvaltningen arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som sedan något år tillbaka arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Det sker genom att stödja och stärka myndighetsutövning, hantera återkrav och utreda eventuella bidragsbrott kopplat till rätten till försörjningsstöd.

Bakgrunden är dels resultatet av den delegation, tillsatt av regeringen, som fick uppdraget att kartlägga i vilken utsträckning utbetalningar från välfärdssystemet uppskattades vara felaktiga. Kartläggningen och resultatet visar att vissa kommuner kunnat bedöma att de felaktiga utbetalningarna på lokal nivå ligger på runt 10 procent eller mer. En annan anledning är att större skulder byggts upp över tid då ett strukturerat arbete saknats. Av dessa anledningar beslutade Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden om att inrätta en FUT-funktion.

Utreda och polisanmäla

Kommunens enhet, gruppen mot felaktiga utbetalningar som internt kallas FUT-funktionen, anmäler löpande ärenden till polisen när utredningar visar uppsåt till bidragsbrott. Under 2022 har gruppen gjort 27 polisanmälningar och yrkat skadestånd avseende dessa polisanmälningar om 2 488 413 kronor. Under 2022 har totalt 5 personer fälts i domstol för bidragsbrott till följd av FUT-funktionens arbete. FUT-funktionen ser också att deras arbete resulterat i att flertal individer valt att flytta från kommunen eller utvandrat samt att individer slutat att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Frivilliga återbetalningsplaner

När en person fått för mycket utbetalt, vilket kan bero på att personen exempelvis lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan, och frivilligt vill återbetala beloppet upprättas en återbetalningsplan. Totalt sett har 231 personer en återbetalningsplan, vilket är det ackumulerade antalet sedan flera år.

Under 2022 har FUT-funktionen, förutom polisanmälningar av bidragsbrott, upprättat frivilliga återbetalningsplaner med 31 personer. Totalt har ungefär 350 000 kronor betalats tillbaka under året och 17 personer har betalat av hela sin skuld.

En demokratifråga

Det sammanlagda skuldbeloppet för felaktigt utbetalda bidrag, vilket inkluderar anmälda bidragsbrott, omfattar drygt 4 000 000 kronor och det äldsta ärendet är från 2006.

- Vid stora belopp tar det ofta flera år för en person att betala tillbaka, säger förvaltningschef Magnus Minh Gustafsson. Det är positivt att många vill göra rätt för sig och aktivt medverkar till att betala tillbaka det man fått för mycket i försörjningsstöd. I de fall personen inte frivilligt medverkar till en återbetalningsplan går skulden vidare till Kronofogden.

- Det viktigaste uppdraget för FUT-funktionen är att stödja och stärka handläggare i förvaltningen kring myndighetsutövning, fortsätter Magnus Minh Gustafsson. Bland annat ansvarar enheten för att samla in och anmäla misstankar om felaktig folkbokföring och att ge råd och stöd till handläggare att upptäcka felaktigheter.

- Att rätt person får rätt stöd vid rätt tillfälle är en demokratifråga, avslutar Magnus Minh Gustafsson. Vi hanterar skattemedel och behöver arbeta på flera olika sätt för att säkra utbetalningarna redan från början.

Magnus Minh Gustafsson

Förvaltningschef

Telefon:

Uppdaterad: 17 januari 2023