Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Gott resultat i årets medborgarundersökning

15 december 2022

Medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Även i årets undersökning är Eskilstunaborna mycket nöjda med de lokala arbets- och utbildningsmöjligheterna.

Områden som fortsatt behöver förbättras är upplevelsen av trygghet och möjligheten att påverka.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör undersökningen på uppdrag av kommunen. Enkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av invånare från 18 år och äldre. I Eskilstuna fick 1 800 personer enkäten och 35 procent valde att besvara den. Svaren används i arbetet med att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt och frågorna delas in i tre områden:

  • Hur det är att leva och bo i regionen och Eskilstuna
  • Nöjdhet med kommunens tjänster
  • Möjligheten till inflytande gällande kommunen och dess verksamheter

Nöjda med klimat- och miljöarbete

Årets undersökning visar ett bra resultat för att bo och leva i Eskilstuna och de som svarat är även nöjda med kommunens tjänster. Möjligheten till inflytande behöver fortsatt förbättras. Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter är ett av flera starka områden.

Även tillgången och närheten till samhällsservice, möjligheterna till idrotts- motions- och friluftsliv, utbudet av lekplatser och parker, caféer och restauranger är starka områden. Utbudet av mötesplatser kan bli bättre för äldre, men främst för ungdomar.

När det gäller kommunens verksamheter och tjänster utmärker sig biblioteken och räddningstjänsten. Invånarna är även mycket nöjda med klimat- och miljöarbete, särskilt tillgången till bra dricksvatten, hämtning av hushållsavfall och utbudet av återvinningscentraler. Även kommunens skolor, skötsel av kommunens anläggningar, allmänna platser och naturområden få mycket positivt gensvar. Verksamheter som kan förbättra andelen positiva är äldreomsorg, stöd för utsatta personer.

Förbättringar kan göras

Kommunen får ett gott betyg för både politikers och tjänstepersoners bemötande, samtidigt som undersökningen pekar på att förbättringar kan göras inom områdena förtroende och möjligheten till inflytande.

Upplevelsen av trygghet är tudelad. Den är god när det gäller hanteringen av samhällsstörningar, men inte i förhållande till droger, gäng, bråk, våld, stölder, och skadegörelse. I jämförelse med 2021 är upplevelsen att problemen har ökat.

Även områdena jämlikhet och integration kan förbättras.

Anne Levirinne

Kommunstrateg kvalitet

Telefon:

Uppdaterad: 15 december 2022