Eskilstuna kommun

Fokus på trygghet, välfärd och fler i jobb 2023

11 november 2022

Kommunfullmäktige har nu beslutat om Eskilstuna kommuns årsplan för nästa år. Årsplan 2023 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året och de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter.

Frågor som fortsätter vara högst prioriterade är ökad trygghet, fler i jobb, välfärd, jämställdhet och klimatet.

– I denna årsplan, den första i den nya mandatperioden, är vi medvetna om de ekonomiska utmaningarna som kommer prägla de kommande åren både lokalt och i det globala sammanhanget. För år 2023 presenterar vi flera satsningar som stärker stadens attraktivitet för de som vill arbeta, studera och bo här. Därför fortsätter vi prioritera trygghetsfrågor i kommunens alla delar, stärkt välfärd och minskad klimatpåverkan, berättar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Han lyfter vikten av att få ut folk i jobb och nämner företagsetableringar, det lokala näringslivet och Eskilstuna som nybliven universitetsstad som några bidragande faktorer till den starka positiva utvecklingen.
– Ett fungerande näringsliv stärker stadens attraktivitet, gör att företag växer och skapar fler resurser som gör att vi klarar kompetensförsörjningen. Tillsammans ska vi ta vara på den potential som finns, fortsätter Jimmy.

Stabil finansiering av välfärden

Vi befinner oss i en ekonomiskt utmanande tid med en hög inflationstakt, höga energipriser, kraftigt ökade pensionskostnader och stigande räntenivåer i kombination med mycket höga investeringsvolymer. Vi har också en demografisk utveckling där andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren medan de i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. För att säkerställa en långsiktigt stabil finansiering av våra välfärdstjänster och klara de höga investeringsnivåerna krävs fortsatta effektiviseringar och en ökad förbättringstakt för att kunna möta behoven hos dem vi är till för.
– Det är därför mycket viktigt att vi bibehåller vår långsiktiga resultatnivå och utvecklar vår långsiktiga ekonomistyrning på alla nivåer i organisationen, förklarar ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Kraftsamling inom trygghetsarbetet

Visionen är att det inte ska finnas några utsatta områden inom kommunen. För att nå dit stärks satsningarna på brottsförebyggande arbete. Organisationen arbetar dagligen med trygghetsfrågor parallellt med ett polisiärt arbete som pågår och kräver samverkan med samhället i stort för ökad trygghet såväl i det offentliga rummet som i hemmen. Grunden är att skapa goda förutsättningar för medmänniskor genom att motverka utanförskap, bekämpa segregationen och öka jämställdheten.

Årsplan 2023 visar bland annat:

  • Tillfälligt sänkt resultatmål till 1 procent, men det långsiktiga målet kvarstår på 2,5 procent.
  • Trygghetsarbetet fortsätter med satsningar för barn och unga mellan 0–13 år inom ramen för Trygga barn och fortsatt utveckling sker av Trygga unga.
  • Satsningar för att motverka välfärdsbrott.
  • Förebyggande arbete inom vård och omsorg.
  • Satsningar för utökad feriepraktik.

Dokumentet gäller formellt från det att protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november är justerat.

Vad är en årsplan?

Eskilstuna kommun har en vision om framtiden, både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som ort. Den fyraåriga strategiska inriktningen ska hjälpa organisationen att hålla rätt riktning på vägen mot visionen. Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Jimmy Jansson (S)

Ordförande kommunstyrelsen

Telefon:

Uppdaterad: 14 november 2022