Här får du veta vad Eskilstuna kommun gör för att spara energi och sänka elanvändningen och elkostnaderna. Du hittar också information om hur du själv kan minska din elanvändning och sänka dina elkostnader.

Elpriserna har ökat kraftigt det senaste året. Inom kommunen undersöks just nu vad som kan görs för att dra ner användningen av el inom alla kommunens verksamheter. En bedömning görs var el kan sparas och hur. Läs mer om vilka åtgärder som kommunen har gjort och de som kommer att genomföras här nedan.

Informationen på denna webbsidan kommer att uppdateras löpande.

Läs mer om det elstöd som Försäkringskassan börjar betala ut 23 februari 2023 på myndighetens hemsida.

Driver du företag? Då kan du ansöka om elkostnadsstöd hos Energimyndigheten, läs mer på deras hemsida. Ansökan är öppen från 6 mars till 17 april 2023.

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Alla åtgärder vi gör är viktiga och tillsammans gör det stor skillnad.

Här är tre anledningar:

 • Vi dämpar elkostnaderna.
 • Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet.
 • Vi visar solidaritet. Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige, men vi hjälper också våra grannländer. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.​

Läs mer på Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens webbsidor.​

Så kan du minska din elanvändning

Både Energimyndigheten samt Eskilstuna Energi & Miljö har tagit fram tips på hur du som privatperson kan minska elanvändningen och sänka dina elkostnader.

För dig som vill diskutera hur du kan sänka din elanvändning är du välkommen att kontakta kommunens oberoende energi- och klimatrådgivare som ger tips och råd till såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Är du orolig för din ekonomi, då kan du vända dig till Budget- och skuldrådgivningen.

Kommunens åtgärder för att minska elanvändningen

Här får du information om vad kommunen gör för åtgärder för att minska elanvändningen och sänka elkostnaderna i verksamheterna.

Minskad gatubelysning

Gatubelysningen längs bilvägen på sträckan K-rauta-Glömstarondellen-Ärna släcks helt från och med 7 november – på prov och tills vidare.

Detta är en utökning av testet som inleddes 17 oktober och som innebar att var tredje lampa på sträckan släcktes.

Vi har, som vi befarade, fått bekräftat att trafiksäkerheten påverkas negativt genom att belysningen är ojämn och anstränger synen. Eftersom gång-och cykelbanan har egen belysning och fordonen har egna lampor så följer vi Trafikverkets riktlinje och släcker hela sträckan i stället för delar av den.

Gång- och cykelbanornas belysning påverkas inte.

Vi kommer på sikt att titta på hur vi skulle kunna nyttja erfarenheterna från denna teststräcka på andra platser i staden. Vi har inte börjat titta på möjliga platser än.

Samtidigt pågår ett test med att korta tiden som gatubelysningen generellt är tänd.

Fontänen

Fontänen i ån vid Nybron har stängts av och satts i vinterläge för att förebygga skador.

Varje förvaltning ser över sin elanvändning

Just nu pågår en översyn på alla förvaltningar hur de kan minska energianvändningen och sänka elkostnaderna.

Munktellbadet

Munktellbadet är certifierat enligt Miljöbyggnad guld vilket ger en bra energiprestanda.

 • På taket finns idag 191 solceller.
 • Belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor.
 • Badvattnet återvinns.
 • Avloppsvärmeväxlare Ekoflow som sitter installerad på badet återvinner värmeenergin ur det varma duschvattnet.
 • Vi har evaporativ kyla på ventilationsaggregatet som innebär att vi kyler tilluft med hjälp av vatten.
 • Byggnaden använder grön el och grön fjärrvärme från ESEM.
 • Badhuset är indelat i så kallade klimatzoner, så att vi kan ha olika temperaturer samt luftfuktighet så att inte olika aggregat står och jobbar mot varandra.
 • Vi har en dialog med badverksamheten om vad för sorts energibesparingar vi kan göra i vinter som inte kommer påverka badhusgästerna.

STIGA Sports Arena

Arenan är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att vi uppfyller kvalitetskrav inom 16 olika indikatorer bland annat energianvändning, effektbehov och energislag. På arenans tak finns 200 kvm solceller och 8500 kvm sedumtak med fem olika typer av växtarter. Sedumtak minskar bland annat värmestrålningen, renar luften från koldioxid och luftföroreningar, reducerar påfrestningen på dagvattensystemet och spar energi.

Som en del av kommunens klimatarbete pågår sedan flera år tillbaka löpande arbeten med energieffektiviseringar.

 • Eskilstuna kommun och Eskilstuna kommunfastigheter AB har arbetat systematiskt med energieffektivisering i många år. Band annat pågår ett projekt som heter UPMEF: upprustning med energifokus, hittills har 25 % av kommunens lokaler gåtts igenom, ca 104 000 m2. Där har elanvändningen sänkts med 20 % och värmeanvändningen med 26 %/m2 Atemp.
 • Nu finns också 1,7 MW solceller på kommunens och Kommunfastigheters tak, ca 12 000 m2 solceller, och utbyggnaden fortsätter.
 • Arbetet med att byta ut gatlyktor till LED har påbörjats.
 • All nybyggnation klarar energikraven för Miljöbyggnad Silver.
 • Eskilstuna kommunfastigheter följer energianvändningen i ca 1 300 000 m2; alla kommunens skolor, förskolor och äldreboenden samt bostadsfastigheter för att kunna optimera användningen.
 • Kommunen har även byggt en arena och ett badhus som är certifierad för Miljöbyggnad Guld.

Kommunen planerar nu åtgärder både på kort och lång sikt i form av projekt för att sprida ut effektuttaget, beställa batterilager med mer.

Frågor och svar

 • Svar:

  Energikostnaden för kommunen beräknas bli nästan dubbelt så hög 2022 som under 2021 (från 28 miljoner kronor till 51 miljoner kronor). Detta tros fortsätta 2023 (prognos 58 miljoner kronor).

 • Svar:

  Kommunen använder ca 43 GWh el per år.

 • Svar:

  Den stora majoriteten av kommunens byggnader värms med fjärrvärme, inte el. Övriga byggnader värms upp med närvärme eller bergvärme.

 • Svar:

  Uppvärmda gator och torg värms med fjärrvärme, inte el.

 • Svar:

  Elbilar drar 66 % mindre energi jämfört med nya bensin- och dieselbilar.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun har beslutat att sätta upp jul- och vinterbelysningen som planerat. Den drivs redan i dag med energisnål LED-teknik. Att släcka den skulle därför inte ha någon större påverkan på elkostnaderna. Jul- och vinterbelysningen ger ett mervärde i form av trygghet, trivsel och attraktivitet som väger tyngre än dom kronor som vi kan spara på att inte sätta upp den.

  Julgranar sätts upp till första advent, skyltsöndagen i Eskilstuna och Torshälla. Resterande belysning, som vi benämner vinterbelysning, försöker vi ha på plats till första november-Halloween i båda städerna.

 • Svar:

  Skridskobanan på Fristadstorget är gjord av syntet-is som varken kräver kylaggregat eller glykol och kommer att kunna återanvändas år efter år, vilket minskar elförbrukningen och sparar resurser.Andra fördelar med syntet-isen:

  • Syntet-is fungerar utmärkt under lång tid och både som permanent eller flyttbar installation och den kan installeras på ojämnt underlag.
  • Syntet-isen fungerar för både inomhus- och utomhusbruk.
  • När isen nötts ut vänder man på panelerna med en garantitid på 5 år per sida.
  • Underhållet av syntet-isen består enbart av avsopning med en sopborste en gång i veckan.

  Skridskobanan är öppen från och med 17 november och är kostnadsfri att använda. Det finns skridskor och hjälmar att låna på Fristadstorget i anslutning till banan.

Uppdaterad: 20 februari 2023