Eskilstuna kommun

Här får du veta vad Eskilstuna kommun gör för att spara energi och sänka elanvändningen och elkostnaderna. Du hittar också information om hur du själv kan minska din elanvändning och sänka dina elkostnader.

Läs mer om vilka åtgärder som kommunen har gjort och de som kommer att genomföras här nedan. Sidan uppdateras.

Försäkringskassan ansvarar för att betala ut två elstöd till privatpersoner. Läs mer på myndighetens hemsida: Utbetalning av elstöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Driver du företag? Då kan du ansöka om elkostnadsstöd hos Energimyndigheten, läs mer på deras hemsida. Ansökningsperioden är förlängd till och med 18 juni 2023.

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Alla åtgärder vi gör är viktiga och tillsammans gör det stor skillnad.

Här är tre anledningar:

 • Vi dämpar elkostnaderna.
 • Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet.
 • Vi visar solidaritet. Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige, men vi hjälper också våra grannländer. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.​

Läs mer på Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens webbsidor.​

Så kan du minska din elanvändning

Både Energimyndigheten samt Eskilstuna Energi & Miljö har tagit fram tips på hur du som privatperson kan minska elanvändningen och sänka dina elkostnader.

För dig som vill diskutera hur du kan sänka din elanvändning är du välkommen att kontakta kommunens oberoende energi- och klimatrådgivare som ger tips och råd till såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Är du orolig för din ekonomi kan du vända dig till Budget- och skuldrådgivningen.

Kommunens åtgärder för att minska elanvändningen

2022 började Eskilstuna kommun undersöka vad som kan göras för att minska elanvändningen inom samtliga verksamheter och på så sätt dämpa elkostnaderna och minska risken för elbrist.

För de kommunala lokalerna i Eskilstuna har elförbrukningen minskat med 6,2 procent under 2022. Detta jämfört med det senast relevanta basåret 2019, eftersom verksamhetslokalerna inte användes fullt ut under pandemiåren 2020 och 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med föreningslivet, var tidigt ute för att försöka minska elförbrukningen, bland annat genom att över sina anläggningar och förbrukningen kopplat till hur lokalerna används.

Förvaltningen kan summera en minskning för november och december med 22 respektive 16 procent, vilket bidragit till den totala minskningen.

Förvaltningen har även sett över belysning och stramat upp snötillverkning och spolning av utomhusis vilket också har bidragit till minskningen.

Minskad gatubelysning

Gatubelysningen längs bilvägen på sträckan K-Rauta-Glömstarondellen-Ärna är släckt sedan 7 november 2022. Sträckan är släckt tills vidare.

Om vi skulle ha varannan eller var tredje lampa tänd så skulle trafiksäkerheten påverkas negativt genom att belysningen blir ojämn, nästan blinkande, och det orsakar ansträngning på synen. Eftersom gång-och cykelbanorna har separat belysning och fordonen har egna lampor så följer vi Trafikverkets riktlinjer och släcker hela sträckan i stället för delar av den.

Gång- och cykelbanorna:
* Belysningen påverkas inte.
* Sträckan Ärna-Glömstarondellen får ny belysning under hösten 2023

Vi kommer att titta på hur vi kan nyttja erfarenheterna från denna teststräcka på andra platser i staden. Vi har inte börjat titta på möjliga platser än.

Varje förvaltning ser över sin elanvändning

En översyn pågår på alla förvaltningar om hur de kan minska energianvändningen och sänka elkostnaderna.

Munktellbadet

Munktellbadet är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld vilket ger en bra energiprestanda.

 • På taket finns idag 191 solceller.
 • Belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor.
 • Badvattnet återvinns.
 • Avloppsvärmeväxlare Ekoflow som sitter installerad på badet återvinner värmeenergin ur det varma duschvattnet.
 • Vi har evaporativ kyla på ventilationsaggregatet som innebär att vi kyler tilluft med hjälp av vatten.
 • Byggnaden använder grön el och grön fjärrvärme från ESEM.
 • Badhuset är indelat i så kallade klimatzoner vilket möjliggör olika temperaturer och luftfuktighet i byggnaden. Det motverkar att olika aggregat står och jobbar mot varandra.
 • Vi har en dialog med badverksamheten om vad för sorts energibesparingar vi kan göra i vinter utan att påverka badhusgästerna.

STIGA Sports Arena

Arenan är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att vi uppfyller kvalitetskrav inom 16 olika indikatorer, däribland energianvändning, effektbehov och energislag. På arenans tak finns 200 kvm solceller och 8500 kvm sedumtak med fem olika typer av växtarter. Sedumtak minskar bland annat värmestrålningen, renar luften från koldioxid och luftföroreningar, reducerar påfrestningen på dagvattensystemet och spar energi.

Storkök

Eskilstuna kommun har börjat införa digital övervakning av energianvändningen i de kommunala storköken. Systemet mäter och visar energianvändningen i realtid och målet är att undvika effekttoppar och dra ner på energianvändningen genom att sprida ut användningen.

Så kallade "energy probes" i kyl- och frysrum finns nu installerade i 20–25 storkök i kommunen. Detta har halverat kylrummens energianvändning. En energy probe är en sensor som mäter temperaturen på maten i stället för luften i kylrummet. När temperaturen inte varierar lika snabbt ger det en bättre användning av kompressionerna. Detta minskar både energiåtgång och slitage.

Som en del av kommunens klimatarbete pågår sedan flera år tillbaka löpande arbeten med energieffektiviseringar.

 • Eskilstuna kommun och Eskilstuna kommunfastigheter AB, Kfast, har arbetat systematiskt med energieffektivisering i många år. Bland annat pågår ett projekt som heter UPMEF: upprustning med energifokus. Hittills har 25 procent av kommunens lokaler gåtts igenom, cirka 104 000 m2. Där har elanvändningen minskat med i genomsnitt 16,8 procent och värmeanvändningen har minskat med i genomsnitt med 30,1 procent. Läs mer om UPMEF på stadsutvecklingswebben.
 • Nu finns också 1,7 MW solceller på kommunens och Kfasts tak, cirka 12 000 m2 solceller, och utbyggnaden fortsätter.
 • Arbetet med att byta ut gatlyktor till LED har påbörjats.
 • All nybyggnation klarar energikraven för Miljöbyggnad Silver.
 • Kfast följer energianvändningen i cirka 1 300 000 m2; alla kommunens skolor, förskolor och äldreboenden samt bostadsfastigheter för att kunna optimera användningen.
 • Kommunen har även byggt en arena och ett badhus som är certifierad för Miljöbyggnad Guld.

Kommunen planerar åtgärder både på kort och lång sikt i form av projekt för att sprida ut effektuttaget, beställa batterilager med mer.

Frågor och svar

 • Svar:

  Energikostnaden för kommunen beräknas bli nästan dubbelt så hög 2022 som under 2021 (från 28 miljoner kronor till 51 miljoner kronor). Detta tros fortsätta 2023 (prognos 58 miljoner kronor).

 • Svar:

  Kommunen använder ca 43 GWh el per år.

 • Svar:

  Den stora majoriteten av kommunens byggnader värms med fjärrvärme, inte el. Övriga byggnader värms upp med närvärme eller bergvärme.

 • Svar:

  Uppvärmda gator och torg värms med fjärrvärme, inte el.

 • Svar:

  Elbilar drar 66 % mindre energi jämfört med nya bensin- och dieselbilar.

Uppdaterad: 24 juli 2023