Eskilstuna kommun

Kostnadsökningar påverkar kommunens budget

27 september 2022

Prognosen för Eskilstuna kommun vid den andra delårsrapporten visar ett resultat på 216 miljoner kronor exklusive reavinster. Efter avdrag för engångsintäkter ligger resultatet i nivå med budget.

Den positiva avvikelsen på 70 miljoner beror till stor del på ökade skatteintäkter och engångsintäkter som exploateringsvinster. Inför 2023 väntas starkt ökade kostnader på grund av omvärldsläget.

Även vid delår 2 påverkas kommunens verksamheter av de oroligheter som pågår i såväl omvärlden som staden. Fortsatt stort behov av försörjningsstöd och höga kostnader för köp av extern vård påverkar resultatet negativt, men behovet av ekonomiskt bistånd har minskat något.

I Årby har en extra kraftsamling med en mängd olika insatser gjorts för att fortsatt kunna upprätthålla kommunens verksamhet på ett stabilt och tryggt sätt för medarbetare och medborgare. Mötesplatsen med Jobbcentrum och medarbetarna på plats varit helt avgörande för hanteringen av allvarliga händelser i området.

- Samverkan har varit en grundsten i trygghetsarbetet under lång tid. Kraftsamlingen hade inte varit möjlig utan engagerade medarbetare med en bas i området. Nu ser vi att Polisen växlar upp, vilket är uppskattat. Räkna med att samhället i övrigt gör detsamma. Trots omfattande insatser för att öka tryggheten i enskilda stadsdelar får vi inte tappa fokus på hela Eskilstuna. Såväl landsbygden som övriga kommunen och dess invånare behöver också fortsatt utveckling och fokus parallellt med att brottsligheten trycks tillbaka, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Positiva skolresultat

Skolan upplever fortsatt negativa effekter på grund av pandemin och trygghetsfrågan. Trots detta har behörigheten till gymnasiet ökat rejält i Eskilstuna, från 78 procent 2019 till 83 procent i år. Trygga och säkra skolor är högsta prioritet och arbete pågår för att hitta effektiva arbetssätt för att främja trygghet och säkerhet på kommunens skolor.

Pandemin följdes snabbt av att krig bröt ut i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Mottagandet har inte varit så stort, men andra konsekvenser av kriget märks tydligt i organisationen.

- Ökade kostnader för bränsle, energi och livsmedel påverkar självklart våra verksamheter och vår ekonomi. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och är beredda på konsekvenserna av prishöjningarna. Kommunens ekonomi påverkas också negativt av en kraftig ökning av våra pensionskostnader, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Arbetslösheten har minskat

Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd är negativ jämfört med budget, men positiv jämfört med samma period förra året. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har dock tydligt minskat till strax över 2 000 per månad, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

Arbetslösheten i kommunen har minskat med cirka 1,2 procentenheter under det senaste året till 11,9 procent i augusti, med tendens till att arbetslösheten nu börjat öka igen. Prognosen är att den ökningen kommer att fortsätta under hösten och vintern liksom i riket i övrigt.

Delårsrapport 2 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november.

Bakgrund

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Prognos för kommunen 2022

Prognos för kommunen 2022

Belopp i miljoner kronor

2022

Budgeterat resultat för hela året

146

Avvikelser mot budgeterat resultat, delår 2

70

Prognosticerat helårsresultat

216

Prognos för nämnderna 2022

Prognos för nämnderna 2022

Belopp i miljoner kronor

Budget helår

Prognosavvikelse helår mot budget

Kommunstyrelsen

462

16

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

459

-18

Förskolenämnden

666

12

Grundskolenämnden

1 315

-2

Gymnasienämnden

406

-1

Kommunrevision

3

0

Kultur- och fritidsnämnden

317

0

Miljö- och räddningstjänstnämnden

94

1

Servicenämnden

752

2

Stadsbyggnadsnämnden

390

3

Socialnämnden

594

-28

Torshälla stads nämnd

48

2

Valnämnden

6

0

Vård- och omsorgsnämnden

1 999

0

Överförmyndarnämnden

13

0

Summa nämnder

7 521

-13

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Jimmy Jansson (S)

Ordförande kommunstyrelsen

Telefon:

Uppdaterad: 13 april 2023