Eskilstuna kommun

Så vill Eskilstunas invånare ha trafikmiljön i framtiden

24 augusti 2022

Sänkt hastighet för bilar och mer utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det är resultatet när invånare i Eskilstuna får ta ställning till olika framtidsscenarier.

Under våren genomfördes en enkätstudie i Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro. Slumpvis utvalda invånare i de fyra kommunerna fick välja mellan tre olika framtidsscenarier.

Enkätens tre scenarier finns i sin helhet som bilaga till rapporten. De innebär i korthet:

A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i stadens centrala delar.

B) Lägre hastigheter inom stadens centrala delar, prioritet för gång, cykel och kollektivtrafik och minskat utrymme för biltrafiken.

C) Mer långtgående förändringar än scenario B, där gatuutrymmet i princip helt tas över av fotgängare, cyklister och busstrafik och där privat biltrafik utgör ett undantag.

Det sammanställda resultatet för hela undersökningen visar att två tredjedelar av de svarande föredrar en lösning där hastigheterna inom stadens centrala delar begränsas och att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

– Vi kan se att invånarna generellt föredrar alternativen där personbilarnas framkomlighet begränsas i de centrala delarna av staden, säger Sandra Strömstedt som är delprojektledare i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan på Region Sörmland.

Boende och bilinnehav spelar roll

Undersökningen visar att 59 procent av Eskilstunaborna vill se en innerstad med sänkta hastigheter och lösningar som prioriterar framkomligheten för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och stadsliv.

I Eskilstuna kan vi se en viss skillnad mellan kvinnor och män. Män föredrar i högre grad en framtidsbild där bilen får mer plats i centrum, medan kvinnornas preferenser är mer delade mellan de tre olika framtidsbilderna. Var du bor i kommunen och hur många bilar du äger påverkar också hur du ser på framtidens trafik i staden.

– Personer som bor utanför stadskärnan och som äger en eller flera bilar vill i högre utsträckning ge bilen mer utrymme i centrum än personer som bor i stadens centrala delar och som inte äger någon bil, säger Petter Skarin som är trafikplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

"Ger ett fortsatt stöd i arbetet"

– Tittar vi på resultatet från den här undersökningen samt på tidigare liknande undersökningar, ser vi att fler vill att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i planeringen. Det ger oss ett fortsatt stöd för att arbeta med ett hållbart resande i kommunen, säger Petter Skarin.

Resultatrapport från enkätstudie om trafiken i städerna 2022 Pdf, 7 MB.

Uppdaterad: 13 april 2023