Eskilstuna kommun

Första steg mot ny skola i Mesta

28 april 2022

Grundskolenämnden har tagit ett första steg mot en ny skola i Mesta. Enligt nämndens inriktningsbeslut kan skolan placeras vid idrottsplatsen Triangelborg, som ligger i villaområdet mellan Gillbergaleden och Gillbergavägen.

Fotbollsplanen vid Triangelborg skulle då flyttas till Mesta IP. Målsättningen är att bygga en så stor skola som tomten tillåter.

Idag går cirka 250 elever från förskoleklass till årskurs 3 på Mesta skola. Skolan har fyra fritidshem. Eleverna fortsätter i årskurs 4 på Lagersbergsskolan och går oftast årskurs 7–9 i Stålforsskolan. Den nya skolan skulle rymma fler och äldre barn, ambitionen är att erbjuda skolgång till och med klass nio i Mesta.

- Det känns väldigt bra att vi nu har en inriktning på var den nya skolan ska byggas. En ny skola med fler årskurser än idag är ett värdefullt tillskott till våra skollokaler, säger skolchef Hans Ringström.

Resurs för närsamhället

Grundskolenämnden rekommenderar alltså genom sitt beslut att den nya skolan ska lokaliseras på tomten Triangelborg i Mesta, men för att skolan ska bli verklighet krävs beslut i kommunstyrelsen och en ny detaljplan måste tas fram för området. Med en snabb process utan överklaganden skulle en ny skola kunna stå klar om 5–6 år.

- Nu blir det tydligt att vi tar ett ordentligt kliv mot att få en ny skola i Mesta. När nya skolor tas i bruk ges elever och personal en bättre arbetsmiljö vilket påverkar såväl elevernas skolresultat som skolornas attraktivitet när det kommer till att behålla och rekrytera personal, säger skolchef Hans Ringström.

Med en placering mitt i samhället skulle den nya skolan bli en resurs för närsamhället med bland annat samlingslokaler. En ny skolgård skulle erbjuda fler möjligheter till en aktiv fritid för barn i alla åldrar och med olika intressen.

Susanne Englund

Skolchef för grundskolan

Telefon:

Uppdaterad: 10 maj 2022