Nu summerar vi år 2021

16 mars 2022

Det ekonomiska resultatet för kommunen för år 2021 landar på 316 miljoner kronor exklusive reavinster. Det goda resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter än väntat och exploateringsvinster vid försäljning av mark. Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket beror på att staden växer och att äldre lokaler rustas upp.

Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och betydligt högre än rikssnittet. Många hushåll är fortfarande i behov av ekonomiskt bistånd även om antalet har minskat jämfört med förra året. På grund av pandemin har kommunen fattat beslut om flera lättnader och stöd för näringslivet. Etableringsarbetet fortsätter att ge resultat och det byggs för fullt i logistikparken.

Hög gymnasiebehörighet

Komvux har erbjudit drygt 800 yrkesutbildningsplatser inom bland annat vård, förskola och bygg. Vid en uppföljning efter sex månader hade 54 procent av eleverna arbete och 16 procent studerade vidare. Under året togs de sista stegen för att göra Mälardalens högskola till universitet med start den 1 januari 2022.

Grundskolan har påverkats av pandemin och har prioriterat elevernas kunskapsresultat. Trots utmaningarna blev gymnasiebehörigheten i årskurs 9 den högsta på länge och steg med 5,3 procentenheter jämfört med föregående år.

Eskilstunas nya gymnasieskola med plats för 550 elever, Zetterbergsgymnasiet, tog emot sina första elever i augusti. Andelen elever som tog examen från nationella program var 93 procent, vilket är bättre än rikssnittet.

Besöksrekord för Folk och kultur

Under året har bibliotek och kulturskola startat upp verksamhet på Mötesplats Skiftinge, vilket ger bättre förutsättningar för barn och unga i stadsdelen ta del av kulturaktiviteter.

I februari genomfördes kulturkonventet Folk och Kultur för fjärde året i rad. Konventet var digitalt och helt gratis vilket ledde till besöksrekord med 12 000 besökare under de första tre dagarna.

Bostadsbyggandet fortsatte i god takt med 641 byggstarter och 658 färdiga bostäder. Investeringstakten för ny- och tillbyggnad av verksamhetslokaler var hög. Det finns en stor efterfrågan på mark för näringslivsetableringar och mycket kraft läggs nu på att utreda förutsättningarna för nya områden. Stadsdelsvandringar med fokus på drift och underhåll har startat i prioriterade stadsdelar för att öka trivseln och snabbt kunna göra något åt till exempel klotter och trasiga lampor.

Fokus på Trygga unga

Satsningen på Trygga unga påbörjades under år 2020 och sätter fokus på arbetet för Eskilstunas alla barn och ungdomar, med särskilt fokus på dem som är i riskzon för kriminalitet och missbruk. Det handlar bland annat om utökat samarbete mellan skolan, socialtjänsten, Ung Fritid och polisen.

Ett nytt vård- och omsorgsboende, Villa Stallgången med totalt 60 platser, startade i maj.

Beslutas av kommunfullmäktige

Här kan du läsa mer och ladda ner årsredovisningen som pdf-fil, komplett med verksamhetsberättelser, finansiell analys och ekonomisk redovisning. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige den 31 mars.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 16 mars 2022