Starkt ekonomiskt resultat för år 2021

8 februari 2022

När Eskilstuna kommun summerar år 2021 visar det preliminära ekonomiska resultatet på 316 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är högre än budgeterat. Det goda resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter än väntat och exploateringsvinster vid försäljning av mark.

Det budgeterade resultatet för Eskilstuna kommun för år 2021 var totalt 134 miljoner kronor, men summan av årets resultat exklusive engångsposter på 126 miljoner kronor landar på 191 miljoner.

- Kommunen gör sammantaget ett starkt resultat även för år 2021. När pandemin släpper återstår alla de utmaningar vi haft sedan tidigare med ett fortsatt högt tryck på investeringar i välfärden. Med en i god ekonomi i grunden minskar behovet av att låna för att bygga ut äldreomsorgen och skolan i den takt som krävs, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Nämnderna sammantaget i balans

De största minusposterna för nämndernas del är höga kostnader för försörjningsstöd och extern vård. Socialnämnden arbetar sedan en tid tillbaka med ett åtgärdsprogram som successivt väntas ge effekt i form av sänkta kostnader.

- Vi ser nu en tendens till att arbetslösheten och behovet av försörjningsstöd går ner snabbare i Eskilstuna än riket i övrigt vilket är positivt. Att få fler i jobb är ett sätt att stärka kommunens ekonomi och rusta oss för de investeringar i välfärden som krävs de kommande åren. Samtidigt är det fortfarande så att en stor del av det ekonomiska överskottet beror på engångsintäkter som vi inte kan räkna med på lång sikt, som exploateringsvinster och riktade statsbidrag, säger kommunens ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Starkt resultat för bolagskoncernen

Trots ett ansträngt läge i verksamheterna under pandemin avslutar vård- och omsorgsnämnden året med en ekonomi i balans.

Även bolagskoncernen gör ett starkt resultat på drygt 271 miljoner inklusive reavinster, vilket är nästan 50 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Det beror framför allt på Eskilstuna Energi och Miljö som redovisar ett överskott på nästan 20 miljoner kronor jämfört med budget.

Kommunens bokslutsresultat är preliminärt. Verksamheternas resultat presenteras i årsredovisningen, som beslutas i kommunfullmäktige den 31 mars.

Preliminärt ekonomiskt resultat för år 2021

Preliminärt ekonomiskt resultat för år 2021


Resultat år 2021

Budgeterat resultat 2021

134

Nämnderna

0

Kommungemensamma kostnader

106

Skatteintäkter och generella statsbidrag

208

Finansnetto

-59

Summa årets resultat

390

Justering av reavinster

-73

Balanskravsresultat

316

Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag

4,5%

Justering av engångsposter

-126

Summa årets resultat exklusive engångsposter

191

Preliminärt resultat för bolagskoncern år 2021

Preliminärt resultat för bolagskoncern år 2021


Resultat

Budget

Avvikelse mot budget

Eskilstuna kommunföretag AB

-10

-13,4

3,4

Eskilstuna kommunfastigheter AB

53,8

53,3

0,5

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen

219,7

200,0

19,7

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

4,0

0,1

3,9

Destination Eskilstuna AB

0,4

-0,2

0,6

Koncernelimineringar mellan bolagen

-14,3

-18.3

4,0

Summa

253,6

221,5

32,1

Reavinster

17,7

0,0

17,7

Koncernresultat

271,3

221,5

49,8

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Jimmy Jansson (S)

Ordförande kommunstyrelsen

Telefon:

Uppdaterad: 29 mars 2023