Satsning på att utbilda befintlig personal inom förskolan

23 december 2021

Förskolan får tilldelning ur Omställningsfonden på närmare 2,2 miljoner kronor. Medlen kommer användas till kompetenshöjning för 30 befintliga medarbetare som får möjlighet att kombinera studier med arbete och utbilda sig till barnskötare.

Ett av förskolans prioriterade områden är att höja kompetens hos sina medarbetare. Målsättningen är att alla medarbetare i förskolan ska ha en pedagogisk utbildning.

- Barn ska få kunskap att möta livet och förskolan är den första skolformen de möter. Vårt uppdrag är att utmana och stimulera barnen att växa till lärande individer. Förskolepersonalens utbildningsnivå och kunskaper om uppdraget har stor betydelse för förskolans pedagogiska kvalitet säger Tina Persson, skolchef förskolan

Förskolan arbetar utifrån en strategisk kompetensförsörjningsplan för att skapa en utvecklande arbetsplats för medarbetare och en inspirerande lärmiljö för barnen. Genom tilldelningen från Omställningsfonden kan nu förskolan ta ett stort steg i det arbetet och få möjlighet att lyfta och stärka sina medarbetare och säkra deras anställningsbarhet.

- Vi har många duktiga pedagoger i våra verksamheter som idag saknar den formella barnskötarutbildningen. Nu kommer vi kunna erbjuda 30 befintliga medarbetare möjlighet att kombinera studier med arbete och skaffa sig den utbildningen, berättar Sofia Axelsson, HR-konsult.

Fakta Omställningsfonden

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande kollektivavtalsstiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen.

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att arbeta förebyggande med tidiga omställningsinsatser och kompetensutveckling inom kommuner och regioner samt kommunala företag i Sobona.

Genom Omställningsfonden finns det möjlighet för bland annat kommuner att söka medel för kompetenshöjande förebyggande insatser för att möta verksamhetens behov.

Uppdaterad: 7 januari 2022