Gott betyg i årets medborgarundersökning

17 december 2021

Enligt årets medborgarundersökning är Eskilstunaborna mycket nöjda med de lokala arbets- och utbildningsmöjligheterna. Områden som fortsatt behöver förbättras är upplevelsen av trygghet och möjligheten att påverka.

Medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör undersökningen på uppdrag av kommunen. Enkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av invånare från 18 år och uppåt. I Eskilstuna fick 1 600 personer enkäten och 37 procent valde att besvara den. Svaren används i arbetet med att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt och frågorna delas in i tre områden:

  • Hur det är att leva och bo i regionen och Eskilstuna
  • Nöjdhet med kommunens tjänster
  • Möjligheten till inflytande gällande kommunen och dess verksamheter

Årets undersökning visar ett godkänt resultat för att bo och leva i Eskilstuna och de som svarat är även nöjda med kommunens tjänster. När det gäller möjligheten till inflytande finns förbättringspotential.

Gott betyg för arbets- och utbildningsmöjligheter

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter är ett starkt område för kommunen i undersökningen, där möjligheten att bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier bedöms som goda. De som svarat på enkäten är också nöjda med utbudet av caféer och restauranger samt lekplatser och parker. Även idrotts- och friluftsliv i kommunen får gott betyg, medan det finns önskemål om fler mötesplatser och större utbud av lokalt kultur- och nöjesliv.

När det gäller kommunens verksamheter och tjänster utmärker sig räddningstjänsten och informationen vid samhällsstörningar positivt. Även kommunens miljöarbete, förskola, gymnasieskola, vuxen utbildning, verksamhet för funktionsvariation, skötsel av kommunens anläggningar, allmänna platser och naturområden få positivt gensvar.

Utvecklingsområden

Verksamheter som kan förbättra andelen positiva svar i jämförelse med riket är äldreomsorg, stöd för utsatta personer, skötsel av gator och vägar och delvis även grundskolan.

Området inflytande är fortsatt ett utvecklingsområde för kommunen, trots att Eskilstuna resultat är något bättre än riksgenomsnittet. Kommunen får ett gott betyg för bemötande och information, samtidigt som undersökningen pekar på att förbättringar kan göras inom områdena jämställdhet, integration samt möjligheten att påverka. Den upplevda otryggheten är högre i Eskilstuna än i riket enligt medborgarundersökningen.

Anne Levirinne

Kommunstrateg kvalitet

Telefon:

Uppdaterad: 20 december 2021