Satsningar på stärkt näringsliv och samverkan för trygghet

30 november 2021

Kommunfullmäktige har nu beslutat om Eskilstuna kommuns årsplan för nästa år. Årsplan 2022 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året och de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter.

Fler i jobb och ökad trygghet fortsätter att vara de högst prioriterade frågorna.

- Tillväxt och utveckling skapar fler jobb. Tillsammans med näringslivet arbetar vi för ett stärkt näringslivsklimat med relevant och efterfrågad service och stöd till Eskilstunas företag samt ha ett attraktivt etablerings- och utbyggnadserbjudande till nya och befintliga företag. Vi ska rusta de arbetslösa utifrån näringslivets behov genom yrkesutbildningar, språk och praktik. Konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande stimulerar kunskapsbaserad inflyttning som stärker Eskilstuna, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han tillägger att kommunens hållning är en nolltolerans mot brottsligheten och att trygghetsarbetet måste ske i samverkan med polis och övriga myndigheter.

- Även det förebyggande arbetet är viktigt och sker bland annat genom satsningen på trygga unga som innebär fler socialsekreterare i uppsökande och förebyggande arbete och fler fritidsledare.

Tillvarata digitaliseringens möjligheter

Kommande år blir ekonomiskt tuffa med högre kostnader för att hantera ökningen av fler elever i skolan och den större ökningen av äldre över 80 år. Det ökade demografiska trycket ställer krav på omställning och effektiviseringar som sänker

verksamheternas kostnader. Effektiv styrning och ledning kombinerat med rätt prioriteringar i satsningar på verksamhetsutveckling ska frigöra mer resurser för att klara de demografiska utmaningarna i välfärden.

- Att tillvarata våra medarbetares idéer och kompetens och satsa på verksamhetsutveckling genom bland annat automatisering, ny teknik, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt är av stor vikt.

Den digitala transformationen där teknikens möjligheter nyttjas optimalt är en förutsättning för att vi ska klara framtidens behov av välfärdstjänster, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Högt investeringstryck

Under 2022 gör kommunen satsningar för att säkerställa kvalitet och fortsatt positiv utveckling av kunskapsresultaten i skolan. Det systematiska arbetet med miljöfrågorna fortsätter och arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan växlas upp ytterligare.

Eskilstuna fortsätter att växa samtidigt som delar av befintligt fastighetsbestånd behöver rustas upp eller ersättas, vilket gör att investeringstrycket är mycket högt.

Investeringarna beräknas till 1 468 miljoner kronor år 2022 och för perioden 2022–2026 planeras investeringar för 5 676 miljoner kronor. En stor andel av investeringarna behöver finansieras med lån, vilket ökar kommunens skuldsättning och därmed risk, samtidigt som den positiva ekonomiska utveckling som skett de senaste tio åren gör att kommunkoncernen vilar på en stabil grund.

Resultatnivån för 2022 sätts till 2,0 procent för att kunna bibehålla mindre barngrupper i förskolan efter att staten med kort framförhållning mer än halverat det riktade statsbidraget. En stabil resultatnivå är en förutsättning för en långsiktig trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter.

Dokumentet gäller formellt från det att protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 24–25 november är justerat.

Vad är en årsplan?

Eskilstuna kommun har en vision om framtiden, både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som ort. Den fyraåriga strategiska inriktningen ska hjälpa organisationen att hålla rätt riktning på vägen mot visionen. Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Jimmy Jansson

Ordförande kommunstyrelsen

Telefon:

Uppdaterad: 2 december 2021