Eskilstuna kommun

Inventering av biologisk mångfald

11 oktober 2021

Under hösten 2021 kommer kommunen att inventera naturvårdsområden.

I kommunens översiktsplan finns ett antal kommunalt utpekade intressen för naturvård. Under hösten 2021 kommer kommunen att inventera dessa områden enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar. Naturvärdesinventeringar görs för att ta fram ett bättre kunskapsunderlag som kan användas i kommunens planering och ärendehantering. Områden är inventerade på 1990-talet i samband med Länsstyrelsens regionala naturvårdsprogram.

Kommunen har tidigare inventerat Eskilstuna och Torshälla stadsbygd enligt samma metod. Projektet finansieras delvis genom statliga medel, så kallat LONA-bidrag. (LONA = Lokala naturvårdssatsningen)

Så här går inventeringen till

Först gör vi en förstudie som samlar in all kunskap som finns inom ett område, till exempel tidigare inventeringar eller inrapporterade arter. Förstudien innehåller också en flygbildstolkning. Ett urval av områden besöks sedan på plats. De områden som inte besöks är endast preliminärt klassade, vilket innebär att områdets klass kan ändras när mer information om området tillkommer.

Klassning av områden

Inventerade objekt delas in i tre klasser. Under 2022, när inventeringen är klar, kommer information att finnas i Eskilstunakartans lager Naturvärdesinventeringar.

  • Klass 1: Högsta naturvärde
    Objektet har särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
  • Klass 2: Högt naturvärde
    Objektet har särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.
  • Klass 3: Påtagligt naturvärde
    Objektet har särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls och att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

Det går att ha fyra klasser men för landsbygden har vi valt att bara inventera de tre högsta klasserna.

Vad innebär det för dig som markägare om din mark är klassad?

Inventeringen är ett faktaunderlag som kan användas i kommunens planering och ärendehantering. Den ger en bra bild över vilka områden som har höga naturvärden. Områden med höga naturvärden är viktiga för den biologiska mångfalden.

För dig som markägare innebär inventeringen att kommunen har bättre kunskap om din mark. Det kan underlätta och förkorta handlingstiden för framtida ärenden.

18 oktober 2021 vinner Översiktsplanen laga kraft. Där kan du titta närmare på de kommunalt utpekade intressena. Se eskilstuna.se/framtid

Har du frågor om inventeringen kan du kontakta oss via naturvard@eskilstuna.se.

Uppdaterad: 3 maj 2022