Naturvårdsprojekt för att anlägga våtmark i Näshulta

4 oktober 2021

Eskilstuna kommun har ansökt om statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt för arbetet med att anlägga en mindre våtmark.

Eskilstuna kommun har tillsammans med ägaren till fastigheten Näshulta-Åstorp 2:1 ansökt hos Länsstyrelsen om statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt (LONA) för arbetet med att anlägga en mindre våtmark.

Området där våtmarken kommer att ligga har tidigare varit åkermark men är nu planterad med gran. Våtmarken på cirka 4 000 kvadratmeter ska skapas genom att bygga en dammvall som sammanbinder de höglänta delarna som omger området. Några djupare delar grävs också och öar skapas för att gynna fåglar.

LONA-bidrag söks för byggnationen av våtmarken vilket innebär schakt och transport av massor, material till våtmarken, arbetstid för projektledning och uppföljning samt arbete med den slutliga utformningen av våtmarken.

Den totala kostanden för projektet är beräknat till 212 000 kr. Ansökan om bidrag har beviljats och täcker 90 procent av projektets totala kostnader med 190 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunen ska genomföra naturvårdsprojektet enligt det förslag till avtal som finns med fastighetsägaren,

Fler aktuella beslut i kommunstyrelsen

Uppdaterad: 4 oktober 2021