Exploateringsvinster bidrar till starkt ekonomiskt resultat

28 september 2021

Vid Eskilstuna kommuns andra delårsrapport visar årsprognosen ett resultat på 164 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 30 miljoner högre än budget. Det beror framför allt på stora exploateringsvinster och högre skatteintäkter än väntat.

Ett fortsatt stort behov av försörjningsstöd och höga kostnader för köp av extern vård påverkar resultatet negativt. Arbetslösheten har minskat med 2 procentenheter jämfört med samma period 2020 men ligger fortsatt på en hög nivå, 13,2 procent.

- Ett av kommunens främsta strategiska mål är att få ut fler i jobb och egen försörjning. Där är våra yrkesutbildningar en framgångsfaktor där nästan 87 procent av de som avslutat en yrkesutbildning har fått arbete eller studerat vidare. Pandemin har fått konsekvenser för arbetsmarknaden, men allt eftersom restriktionerna släpper så börjar efterfrågan på personal nu öka i många branscher, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Jobb och trygghet är två stora fokusområden under mandatperioden. Satsningen Trygga unga arbetades fram under 2020 och har nu startat arbetet för Eskilstunas alla barn och ungdomar mellan 13–20 år, med särskilt fokus på dem som är i riskzon för kriminalitet och missbruk. Ett gemensamt och tvärprofessionellt förebyggande arbete med utökade resurser ska ge ökad möjlighet till ett tryggt liv för barn och ungdomar

Stärkta skolresultat

Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 blev den högsta på många år och steg med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Examensgraden för gymnasieelever i Eskilstuna har ökat för både yrkes- och högskoleförberedande program.

Andelen äldre och yngre ökar i samhället vilket kräver satsningar inom välfärden. Vardaga Äldreomsorg AB har öppnat Villa Stallgången, ett nytt äldreboende med totalt 60 platser. Zetterbergsgymnasiet har invigts med plats för totalt 550 elever.

- Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå på grund av att staden växer, men det beror också till stor del på upprustning av befintliga lokaler. Även de kommande åren kommer att vara investeringsintensiva. Vårt starka ekonomiska resultat bygger till stor del på engångsintäkter, som exploateringsvinster för försäljning av mark. Det är viktigt att göra rätt prioriteringar och matcha investeringarna mot de behov som finns, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Åtgärder för att sänka kostnaderna

Vård- och omsorgsverksamheterna har haft ett ansträngt år i pandemins spår. Samtidigt görs satsningar för att möta behoven av kompetensutveckling, välfärdsteknik och digitalisering.

Socialnämnden visar underskott i förhållande till budget och kostnaderna för extern vård av barn, unga och familjer är fortsatt höga. Planering av fler åtgärder som på sikt ska ge effekt på kostnaderna pågår.

Delårsrapport 2 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober.

 • Satsningen Trygga unga startades upp
 • Gymnasiebehörigheten steg med 5 procentenheter
 • De preliminära resultaten visar att andel elever med examen från nationella program har ökat från cirka 88 procent till 91 procent
 • Nästan 87 procent av de som avslutat en yrkesutbildning har fått arbete eller studerat vidare
 • Arbetslösheten har minskat med 2 procentenheter jämfört med föregående år men ligger fortsatt på en hög nivå, 13,2 procent i juli
 • Många stora företagsetableringar har skett under året
 • Det har givits 416 startbesked för bostäder hittills i år, målet är 600
 • Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå
 • Digitala mötesplatser har utvecklats och uppskattats av Eskilstunas seniorer
 • Vardaga Äldreomsorg AB har öppnat Villa Stallgången, nytt äldreboende med totalt 60 platser
 • Zetterbergsgymnasiet har invigts med plats för totalt 550 elever

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Prognos för kommunen 2021

Prognos för kommunen 2021, belopp i miljoner kronor
ResultatSumma
Budgeterat resultat för hela året134
Avvikelser mot budgeterat resultat, delår 230
Prognosticerat helårsresultat164

Prognos för nämnderna 2021

Prognos för nämnderna 2021, belopp i miljoner kronor
NämndBudget helårPrognosavvikelse helår mot budget
Kommunstyrelsen400,29,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden451,7-26,9
Förskolenämnden622,73,8
Grundskolenämnden1 301,98,9
Gymnasienämnden388,3-2,6
Kommunrevision3,10,0
Kultur- och fritidsnämnden316,73,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden93,82,6
Servicenämnden *)668,10,8
Stadsbyggnadsnämnden384,313,9
Socialnämnden558,3-91,0
Torshälla stads nämnd48,91,0
Valnämnden1,80,0
Vård- och omsorgsnämnden1 955,0-10,0
Överförmyndarnämnden13,10,0
Summa nämnder7 207,9-86,8

*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter.

Uppdaterad: 30 september 2021