Höjd examensgrad för gymnasieelever trots pandemin

23 september 2021

Examensgraden för gymnasieelever i Eskilstuna har ökat för både yrkes- och högskoleförberedande program jämför med förra året. En kraftansamling under perioden med distansundervisning på grund av pandemin har gett resultat, visar gymnasienämndens andra delårsrapport.

Under pandemin fick gymnasieskolan på kort tid göra ett stort utvecklingsarbete för att ställa om till distansundervisning, men elevernas genomsnittliga betygspoäng ligger trots den stora utmaningen kvar på ungefär samma nivå.

- Personal och elever har jobbat hårt för att hantera den här situationen och tillsammans har de lyckats. Det har gjorts en enorm kraftansamling för att nå målen och det har gett utfall, säger Robin Tannarp, gymnasienämndens ordförande.

Särskilda insatser sattes in för att stötta de elever som tog studenten innan sommaren och för dessa elever har mer än halva gymnasietiden präglats av digital undervisning. Det har till exempel handlat om extra undervisning, studiehandledning, lovskola och extra stöd från elevhälsa.

Ytterligare analys krävs

Analysen av den digitala undervisningens påverkan är ännu inte klar, men det är tydligt att för en del elever passar den utbildningsformen bättre än undervisning på plats. Elever med särskilda behov eller praktiska moment i sin utbildning har haft undervisning på plats i skolan även under pandemin.

Skillnaden i betygsresultat mellan pojkar och flickor består, men har blivit något mindre jämfört med år 2020. Flickor har generellt sett bättre resultat och ett fortsatt utvecklingsarbete krävs för att jämna ut skillnaderna.

Stolta men inte nöjda

Andelen elever på introduktionsprogrammen har minskat något. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Att fler grundskoleelever kan söka sig direkt till ett nationellt program ökar förutsättningen för genomströmning på gymnasiet och ger en snabbare väg till vidare studier eller arbete. 83 procent av grundskoleeleverna var behöriga till gymnasiet, vilket är en ökning med tre procent jämfört med tidigare år.

- Vi är stolta men inte nöjda. Att ta sin gymnasieexamen är en av nycklarna till ett självständigt liv och att höja kunskapsnivån är ett av kommunens högst prioriterade mål. Grundskolan har också gjort ett fantastiskt jobb som innebär att fler är behöriga till gymnasiet, säger skolchef Monica Widelund.

Delårsrapporten för gymnasienämnden bygger på interna, preliminära siffror. Nationell statistik för gymnasieskolan kommer i december.

Uppdaterad: 30 september 2021