Förbud mot kemiska växtskyddsmedel från och med 1 oktober 2021  

9 september 2021

Från och med 1 oktober blir det förbjudet att använda kemiska växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter.

Lagändringen syftar till att minska människors, särskilt barn och gravidas, exponering av kemiska bekämpningsmedel som kan påverka deras hälsa. Lagändringen påverkar både privatpersoner och yrkesverksamheter.

Förbudet innebär att det blir förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden;

  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.
  • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.

Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om vilka växtskyddsmedel som är godkända att använda i trädgårdar och parker efter 1 oktober. Dessa medel har en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

För mer information kontakta:
Miljökontoret 016-710 10 00

Uppdaterad: 17 september 2021