Pandemin har påverkat kommunens verksamheter och ekonomi

4 maj 2021

I årets första delårsrapport för Eskilstuna kommun lyfts pandemins effekter på verksamheterna. Det finns en risk för ökad arbetslöshet och ökade behov av stöd i prioriterade stadsdelar, vilket stärker betydelsen av kommunens trygghetsatsningar.

När Eskilstuna kommun sammanfattar årets första tre månader uppgår det ekonomiska resultatet till 26 miljoner kronor för kommunen och 70 miljoner kronor för bolagskoncernen.

Kommunens helårsprognos landar i nuläget på 93 miljoner kronor vilket är 40 miljoner under det budgeterade resultatet, men osäkerheterna i prognosen är stora.

Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar prognosen positivt. Några av nämnderna visar på negativa avvikelser och de tyngsta posterna finns inom vård av barn och unga samt försörjningsstöd.

- Pandemin har påverkat oss på många plan. Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och det är många invånare som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Vi har flera insatser för att stärka näringslivsklimatet som kommer att fortsätta under året och i förlängningen ge fler jobb. Satsningen på trygga unga, som ger utökade resurser för förebyggande och uppsökande arbete med ungdomar, är också en viktig pusselbit. Våra långsiktiga trygghetsatsningar ska bidra till att minska skillnader i staden, stärka skolresultaten och få fler i arbete och utbildning för ett tryggt, jämställt och sammanhållet Eskilstuna, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fler fortsätter att studera

Även inom skolans verksamheter har pandemin haft stor påverkan, men hur de långsiktiga effekter på elevernas kunskapsutveckling och mående blir är för tidigt att säga enligt delårsrapporten.

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI, svenska för invandrare, och grundläggande kurser i svenska som andra språk, men även för övriga grundläggande kurser och de gymnasiala kurserna då allt fler fortsätter att studera efter avslutad SFI.

Antalet anmälningar och pågående utredningar inom socialtjänsten har ökat under första kvartalet jämfört med föregående år. Kommunen tillsammans med civilsamhället och andra aktörer fortsätter arbetet med gemensamma lösningar för att främja social trygghet och motverka psykisk ohälsa.

Ständiga effektiviseringar krävs

Det ekonomiska läget för de kommande åren är fortfarande svårt att bedöma och det är därför viktigt att kommunen gör ett positivt ekonomiskt resultat. Eskilstuna står liksom övriga kommuner inför stora utmaningar närmaste åren.

- Ökade krav på tillgänglighet, service och digitala tjänster tillsammans med en ändrad demografi med fler äldre och yngre gör att det ställs krav på en hög investeringstakt och förändrade arbetssätt. Vi ser att vi kommer att behöva arbeta med ständiga effektiviseringar för att få tillräckligt ekonomiskt utrymme för att göra de förändringar som krävs, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Delårsrapport 1 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj.

Viktiga händelser under delår 1:

  • Årets särskilda satsning på Trygga unga har inletts. Arbetet är särskilt riktat mot flickor och pojkar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Satsningen innebär utökade resurser för socialsekreterare som arbetar förbyggande och fler fritidsledare.
  • Kommunfullmäktige fattade beslut om ett nytt stödpaket med åtgärder för näringslivet med anledning av den pågående pandemin, som drabbar vissa branscher hårt. Mycket fokus ligger på att långsiktigt stärka näringslivsklimatet.
  • Utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen pågår och resursförstärkningen till äldreomsorgen kommer användas till att öka varje medarbetares förutsättningar att vara aktiv och delaktig i utvecklingen med fokus på förebyggande och samordnade insatser.
  • Arbetet med att etablera digitala lösningar som kan öka den enskildes trygghet och självständighet i ordinärt boende fortsätter.
  • Startbesked för bostäder ligger i linje med målet. Mark för näringslivsanvändning har både sålts och köpts in vilket ger goda förutsättningar för fler jobb.
  • Många föreningar och kulturaktörer har ett mycket tufft ekonomiskt läge och en stor osäkerhet råder. Evenemang och verksamheter har i många fall ställts in och flyttas fram till hösten. Det framåtriktade arbetet pågår parallellt med att planera föreställningar, visningar, värva evenemang samt planera en återstart av verksamheterna.
  • För att frigöra resurser till välfärden pågår arbetet med att effektivisera kommunens administrativa stödprocesser.

Bakgrund

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Prognos för kommunen 2021

Belopp i miljoner kronor

2021

Budgeterat resultat för hela året

134

Avvikelser mot budgeterat resultat, delår 1

- 41

Prognosticerat helårsresultat

93

Prognos för nämnderna 2021

Belopp i miljoner kronor

Budget helår

Prognosavvikelse helår jämfört med budget

Kommunstyrelsen

403,9

1,0

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

453,7

-21,4

Förskolenämnden

622,7

0,0

Grundskolenämnden

1 303,7

0,9

Gymnasienämnden

388,3

-1,9

Kultur- och fritidsnämnden

317,1

0,0

Kommunrevisionen

3,1

0,0

Miljö- och räddningstjänstnämnden

93,8

1,3

Servicenämnden *)

668,1

-1,0

Stadsbyggnadsnämnden

385,1

0,9

Socialnämnden

558,8

-76

Torshälla stads nämnd

48,9

-0,4

Valnämnden

1,8

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 957,7

-10,0

Överförmyndarnämnden

13,1

0,0

Summa nämnder

6 551,7

-106,6

*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter.

Uppdaterad: 30 september 2021