Eskilstuna kommun arbetar med bättre språk i förskolan

28 april 2021

Eskilstuna kommun har fått 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021.

Flera studier visar att barn som har gått i förskola har bättre språkliga färdigheter än andra barn. Förskolans språkutvecklande arbetssätt är viktigt för alla barn, men störst betydelse har det för barn som har ett annat modersmål än svenska. I Eskilstuna kommuns förskolor går drygt 5 000 barn. Ungefär 1 300 av dem har ett annat modersmål än svenska och för dessa barn, som växer upp med två eller flera språk, är förskolan en viktig plats för att lära sig svenska. Att förskolan kan ge dessa barn en god språklig start är viktigt för att barnens framtid i grundskolan, gymnasiet och senare i arbetslivet.

För att personalen ska kunna undervisa flerspråkiga barn behöver de goda kunskaper i svenska och kompetens om hur man ska undervisa dessa.

– I och med statsbidraget kommer Eskilstunas förskolor att kunna arbeta för att stärka språket i förskolan, säger Karin Strömbom Landquist, biträdande områdeschef för förskolan i Eskilstuna kommun. Vi behöver inte bara stärka deras kompetens utan vi måste också hitta strategier för att ta tillvara kompetenser hos dem som är flerspråkiga.

I arbetet med bättre språkutveckling kommer förskolan dessutom bland annat att utveckla stöd för medarbetarna. Strategier kommer att tas fram för att ta tillvara flerspråkig personals kompetenser och stödja medarbetare som behöver utveckla det svenska språket.

Uppdaterad: 30 september 2021