Översyn av modell
för tilläggsbelopp

23 april 2021

Grundskolenämnden har fattat beslut om förändringar i modellen för hur fördelningen av tilläggsbelopp sker.

Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för det särskilda stödet är inkluderat i det så kallade grundbeloppet. Om ett barn eller en elev har ett omfattande stödbehov kan verksamheten söka tilläggsbelopp, vilket endast är avsett som ersättning för extraordinära stödåtgärder som verksamheten vill sätta in för att möta individens behov.

Tilläggsbeloppet är en ersättning för de stödåtgärder som barnet eller eleven behöver. Det kan sökas av såväl fristående som kommunala verksamheter.

Nuvarande modell för tilläggsbelopp togs över av barn- och utbildningsförvaltningen från kommunledningskontoret 2018 och har sedan dess utvecklats kontinuerligt.

Effektiv och rättssäker hantering

Grundskolenämnden fattade i oktober 2020 beslut om en översyn av nuvarande modell för fördelning av tilläggsbelopp. Målsättningen med översynen var en effektivare, mer rättssäker hantering av tilläggsbeloppen, samt en översyn av de kriterier som nu gäller. Översynen har genomförts med berörda verksamheter, ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen och av oberoende projektledare från Serviceförvaltningen.

Onsdag 21 april presenterades rapporten för grundskolenämnden.

Rapporten visar bland annat att:

 • Cirka 1 % av alla barn och elever i Eskilstuna är i dag berörda av tilläggsbelopp.
 • Det finns en otydlighet kring när tilläggsbelopp är befogat eller inte och gränsdragningen till vad som ska bekostas av grundbeloppet.
 • Antalet korrekta ansökningar har ökat: 2018: 51 % beviljade jämfört med 2020: 71 %.
 • Generellt är det fler pojkar än flickor som får ta del av tilläggsbelopp.
 • Beräknad kostnad för tilläggsbelopp 2021 är cirka: 62 miljoner kronor jämfört med ca: 53 miljoner kronor 2020.

Grundskolenämnden har utifrån rapporten fattat nedanstående beslut.

Beslut Grundskolenämnden för egen del

 • Digitalisera ansökningsförfarandet.
 • Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en breddad och fördjupad utredning kring hur verksamheterna kan möta det stora behovet kring kriterie C, psykisk funktionsnedsättning. Förslag till tidsplan och inriktning på utredningen presenteras vid nämndsammanträdet i juni 2021.

Förslag till kommunfullmäktige

 • Kriterier för ansökan om tilläggsbelopp föreslås revideras med en övergripande formulering: Omfattande, varaktiga och frekventa behov på grund av:.
 • Revidering av kriterie C enligt följande:
  Grupp C) Psykiska
  Barn/elev som har psykiska funktionsnedsättningar som yttrar sig i något av följande svårigheter och beteendeproblematik: inte kan göra sig förstådd, inte kan förstå sin omgivning, har behov av aktivt stöd vid förflyttning, måltider, personlig hygien och toalettbesök, uppvisar allvarliga ångestsymtom och oro med isolerings problematik, utåtagerande- och självskadebeteende och/eller suicidala handlingar som följd.

Läs rapporten om översynen i sin helhet Pdf, 798 kB..

Uppdaterad: 26 april 2021