Så fördelas skolmiljarden

16 april 2021

Äldre elever i grundskolan samt elever i gymnasiet prioriteras när Eskilstunas del av den statliga skolmiljarden ska fördelas. Totalt handlar det om 11 miljoner kronor.

Skolmiljarden är ett extra statligt stöd som regeringen beslutat att betala ut 2021 till landets kommuner för att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört.

Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen kan användas för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, organisera om verksamheten, förstärkning av personal, digitala verktyg, återläsning av förlorad undervisningstid, extra städning etc inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildningen.

Delas mellan kommunala och fristående skolor

Eskilstuna kommun har i fördelningen tilldelats 11 043 313 kronor och fördelas proportionellt mellan kommunala och fristående skolor i Eskilstuna efter hur många elever som är inskrivna vid mätning i februari respektive september.

Kommunfullmäktige fattade den 15 april beslutet om hur Eskilstunas del av skolmiljarden ska fördelas. Så här ser förslag till beslut ut:

Gymnasieskolan 40 %

Grundskolan åk 7-9 35 %

Grundskolan åk 1-6 25 %

Förslaget till beslut är framtaget av skolcheferna i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Det är baserat på att behov av ekonomiskt stöd är störst bland äldre elever i grundskolan och gymnasiet utifrån akuta åtgärder samt att de bedriver distans- och fjärrundervisning vilket har bidragit till en annan typ av kostnader än i förskola och vuxenutbildningen.

Ett välkommet tillskott

För kommunala grundskolan och gymnasieskolan är det här ett välkommet ekonomiskt tillskott eftersom pandemin har medfört merkostnader för att klara hybridundervisningen. Det är inte bara nya pengar utan dessa kommer också täcka vissa kostnader verksamheterna redan haft. Pengarna kommer användas i gemensamma projekt och satsningar som respektive skolchef fattar beslut om.

Uppdaterad: 22 april 2021