Fröslundaskolans elever har bäst studiero i Eskilstuna

24 mars 2021

Årets elevenkät visar att Fröslundaskolans elever känner sig trygga och delaktiga på skolan. De känner också att de behandlas med respekt och upplever störst studiero av samtliga kommunala grundskolor. Resultaten visar att skolans arbete med undervisningsklimatet har gett resultat.

Vid en jämförelse mellan skolor kan man se att det finns skillnader i upplevelser inom normer och värden. Fröslundaskolan årskurs 4–6 har höga resultat inom samtliga områden (trygghet, studiero, delaktighet och respekt) och där finns också en koppling till högre måluppfyllelse.

Skolan har de senaste åren arbetat målinriktat med faktorer som bidrar till ett gott undervisningsklimat. Det handlar till exempel om organiserad rastverksamhet som leds av en socialpedagog eller att säkerställa rätt bemanning på rätt plats. När det handlar om bemanningen har skolan bland annat arbetat med att ha klassresurser i stället för exempelvis elevassistenter till enskilda elever, vilket ger ett ökat ansvar för samtliga elever och bidrar till känslan av trygghet. Skolan har även satsat på språkhandledare, förstalärare som handleder och coachar andra lärare och att det finns två utbildade lärare i alla svensklektioner.

– Härligt att våra insatser kring de mjuka värdena, som är grunden till inlärning, syns i enkätsvaren. Vi är så stolta, säger Jannice Kloibhofer, rektor på Fröslundaskolan

Fristående skolor finns inte med i denna undersökning.

Uppdaterad: 22 april 2021