MENY
Eskilstuna kommun

Vad är strandskydd?

vattendrag vid Sundbyholm

Det är härligt att befinna sig i närheten av vatten! Det är därför viktigt att långsiktigt ge trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet skapades för att uppfylla dessa syften och är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet.

Bor du eller har verksamhet nära ett mindre eller större vattendrag, en sjö eller på en ö? Då påverkas du troligtvis av strandskyddet.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.

Strandskyddet gäller samtliga stränder i både tätort och i glesbygd. Det är oberoende om det finns gott om sjöar och vattendrag och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Inom vissa detaljplaner har strandskyddet upphävts i hela planen eller för olika områden i planen.

Strandskyddet är ett förbud och inom strandskyddad zon får inte:

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan
 • åtgärder utföras som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Kan jag ansöka om strandskyddsdispens?

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Du ansöker om dispens hos bygglovsavdelningen.

Du måste ange minst ett skäl för att din ansökan om strandskyddsdispens ska kunna prövas. De särskilda skälen är:

 • om området redan nyttjas på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver nyttjas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

  Dessa särskilda skäl innebär inte automatiskt att du kan få dispens. Strandskyddsdispens får endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Det villl säga att förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras eller om livsvillkoren för djur- och växtlivet påverkas väsentligt.

Bygglov och strandskyddsdispens är två olika saker

Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått bygglov behöver du dispens från strandskyddsreglerna. När bygglov inte är ett krav behöver du ändå strandskyddsdispens, exempelvis för en brygga, friggebod eller altan. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Kommunen kontrollerar strandskyddet

Kommunen bedriver tillsyn för att kontrollera att syftet med strandskyddet följs. Miljö- och räddningstjänstnämnden är den myndighet som utför tillsynen. Miljökontorets inspektörer arbetar på delegation från nämnden.  Det innebär att vi handlägger klagomål och utför tillsyn inom strandskyddade områden samt svarar på remisser från bygglovsavdelningen när det gäller strandskyddsdispensen. När miljö- och räddningstjänstnämnden får in ett ärende kontrolleras två frågeställningar:

 • Råder det strandskydd?
 • Är det en förbjuden åtgärd?

Om det har utförts åtgärder i ett strandskyddat område utan strandskyddsdispens ställer miljö- och räddningstjänstnämnden krav på återställande. Vi är skyldiga enligt miljöbalken att anmäla misstanke om miljöbrott till åklagare för prövning av miljöbrott. Det kan finnas möjlighet för dig att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand för redan genomförda åtgärder. Den bedömningen sker då utifrån hur platsen såg ut innan åtgärden gjordes/byggnaden byggdes upp. Du ansöker på samma sätt som för vanlig strandskyddsdispens.

Mer information

Kontakta miljökontorets miljöskyddsinspektörer, 016-710 10 00 om du har frågor om strandskydd.

Kontakta bygglovsavdelningen om du redan vet att din fastighet ligger inom strandskyddat område (inom 100 meter från vattendrag, sjö eller dylikt) och vill utföra åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla