Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Olika sorters tillstånd

Ett serveringstillstånd enligt alkohollagen kan beviljas till ett slutet sällskap eller till allmänheten, vid enstaka tillfällen eller stadigvarande. Vid all alkoholservering, förutom vid provsmakning och pausservering, krävs att ett varierat matutbud erbjuds gästen. Vid all alkoholservering krävs att lokalen är uppförd enligt brandskyddet, att serveringsansvarig personal anmälts in till kommunen. Att markupplåtelse finns om tillståndsinnehavaren inte äger marken. Samt att sökanden är såväl personligt som ekonomiskt lämplig.

Tillfälligt serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap, såsom exempelvis ett företag eller en förening. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis några dagar upp till en månad. I Eskilstuna kommun beviljas tillfälliga serveringstillstånd för max 6 tillfällen per år. Blankett

Stadigvarande serveringstillstånd
Den som bedriver en restaurangrörelse eller liknande kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serveringstillstånd och på lokalen där servering ska ske. Blankett

Tillstånd till slutet sällskap
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören i förväg kan ange vilka som kommer
att delta. Sökanden redovisar tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifogar gästlista. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

Underlaget för denna prövning är för förening dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Protokoll som visar styrelsens aktuella sammansättning (namn och personnummer) samt vem som tecknar föreningen ska redovisas. Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig
servering till allmänheten. Blankett

Catering till slutet sällskap
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan, efter ansökan till kommunen,
meddelas stadigvarande serveringstillstånd. Detta under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen (8 kap 4 § AL). Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för lagning/tillredning av mat för att kunna beviljas cateringtillstånd. Blankett_ansökan  Blankett_anmälan

Provsmakning
Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap 6 och 7 §§ AL kan meddelas
stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt
tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses i första stycket ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum (8 kap 6 § AL).

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen,
vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna.
Om sådant tillstånd saknas får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat. Här är Systembolagets modell för provning som vi rekommenderar när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning. Blankett_ansökan  Blankett_anmälan

 

 

Antal prov

 

 

Volym per prov (cl)

 

 

Maximal total mängd
per person (cl)

 

 

Öl och vin

 

 

4–8

 

 

4

 

 

32

 

 

Starkvin

 

 

3–6

 

 

3

 

 

18

 

 

Pausservering
Tillstånd för pausservering får meddelas utan att kravet på att lagad eller på annat sätt tillredd mat uppfylls. Servering får dock endast ske under pauser i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild restriktivitet ska gälla vid beviljandet av dessa tillstånd då det gäller ungdomsarrangemang. Blankett

Gemensamma serveringsutrymmen
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja
ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt alkohollagen iakttas under den tid han/hon bedriver servering där. Blankett

Kryddning av snaps
Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Blankett

Servering på hotellrum (rumsservering)
På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet. På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske. Blankett

Uteservering
Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler som vid bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För uteservering ska förutom serveringstillstånd även markupplåtelse sökts. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad yta i anslutning till restaurangen. Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Om det finns närboende begränsar kommunen öppettiderna på uteserveringen för att minska risken för att störningar från verksamheten uppkommer. Tillstånd för så kallade satellitserveringar (uteserveringar som inte ligger i nära
anslutning till restaurangen eller med en mellanliggande bilväg) beviljas inte. Blankett

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84