MENY
Eskilstuna kommun

Fördjupad information om miljökrav på cisterner för spillolja och brandfarlig vätska

Anmäl installation/uppställning av cistern

Du som vill installera en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska ska lämna in anmälan till miljökontoret minst fyra veckor innan installationen/uppställningen sker. Utanför vattenskyddsområden gäller informationskravet för cisterner med tillhörande ledningar som rymmer mer än 1 kubikmeter. Här finns blanketten – anmälan cistern utanför vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområden gäller informationskravet för cisterner med tillhörande ledningar som rymmer mer än 250 liter. Här finns blanketten – anmälan cistern inom vattenskyddsområde.

Anmäl när din cistern ska tas ur bruk

Du som vill ta en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska ur bruk ska se till att den och dess rörledningar töms och rengörs, att påfyllningsröret tas bort/görs obrukbart och att cisternen och dess rörledningar avlägsnas. Du ska kontrollera om spill/läckage förorenat golv och/eller marken. Om det har skett spill/läckage ska du kontakta miljökontoret. Du ska slutligen lämna in en anmälan till miljökontoret om att cisternen tagits ur bruk. Anmälan – cistern tas ur bruk.

Sekundärt skydd

Det ska finnas ett sekundärt skydd om det finns risk för att eventuellt spill eller läckage kan förorena omgivande mark, grundvatten, ytvatten eller dagvatten. Det ska även finnas sekundärt skydd om det finns risk för att spill eller läckage förorenar omgivningen genom att till exempel rinna ner i en golvbrunn eller ner genom sprickor i golvet.

Med sekundärt skydd menas ett skydd som kan samla upp hela cisternens innehåll i det fall att cisternen eller dess rörledningar går sönder. Skyddet kan bestå av en invallning i ett tätt material eller så kan själva cisternen vara dubbelmantlad.

Om du väljer invallning för en inomhuscistern är det bra att känna till att ett tätt cisternrum utan golvbrunn räknas som en invallning om rummet kan samla upp hela cisternens innehåll. Om du väljer invallning för en
utomhuscistern behöver du skydda invallningen mot
nederbörd.

Observera att nya cisterner med tillhörande rörledningar som ska installeras under mark alltid ska vara dubbelmantlade eller vara försedda med annat sekundärt skydd.

Påkörningsskydd, spillskydd och överfyllnadsskydd

Cisterner ovan mark ska vara försedda med påkörningsskydd om det inte är uppenbart att det inte behövs. Cisterner ovan och under mark ska vara försedda med överfyllnadsskydd. Påfyllningsröret till cisternerna ska vara försett med spillskydd.

Konstruktionskontroll, tillverkningskontroll, installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll av cisterner för brandfarlig vätska som rymmer mer än 1 kubikmeter

Cisterner och rörledningar ska genomgå konstuktionskontroll innan tillverkning och tillverkningskontroll innan de avlämnas för att installeras. Kontrollerna ska utföras av en ackrediterad firma. De tekniska kraven på kontrollerna återfinns i föreskriften från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2018:3.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du ska skicka in en kopia av kontrollrapporterna till miljökontoret.

I samband med att en cistern med tillhörande ledningar installeras ska en installationskontroll göras av en ackrediterad firma. De tekniska kraven på kontrollen återfinns i föreskriften MSBFS 2018:3.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. Du ska skicka in en kopia av kontrollrapporten till miljökontoret.  

Revisionskontroll ska göras av en ackrediterad firma om en cistern med tillhörande ledningar har;

  • gått igenom en större reparation eller ändring
  • kan ha tagit skada eller varit avställd mer än ett år
  • ska användas efter byte av media eller under andra väsentligt ändrade driftförhållanden
  • har flyttats.

    De tekniska kraven på kontrollen återfinns i föreskriften MSBFS 2018:3.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. En kopia av kontrollrapporten ska skickas in till miljökontoret.

Cisterner med tillhörande ledningar ska återkommande kontrolleras av en ackrediterad firma vart sjätte eller tolfte år beroende på vilket korrossionsskydd (rostskydd) cisternen har. De tekniska kraven på
kontrollen återfinns i föreskriften MSBFS 2018:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En kopia av kontrollrapporten ska skickas in till miljökontoret.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Om din cistern finns inom ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett sekundärt skydd i form av en invallning. Rör-och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv. Vid cisternens påfyllnadsrör ska det finnas en skylt som ger information om cisternen samt att den befinner sig i ett vattenskyddsområde.

Det kan även finnas andra krav än de som beskrivs ovan i de särskilda vattenskyddsföreskrifter som finns för de enskilda vattenskyddsområdena. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka vattenskyddsområden som finns i kommunen. Kontakta miljökontoret om du har frågor om innehållet i vattenskydds-föreskrifterna.

Tankning av fordon

Ska du tanka fordon från din cistern? Kontakta miljökontoret för mer information.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84