MENY
Eskilstuna kommun

Gödsel på lantbruk

Ska du lagra gödsel?

Det finns bestämmelser för hur gödsel ska lagras och hur stort lagringsutrymme som krävs.

Om du har fler än 2 djurenheter så måste gödseln lagras på en tät yta. Vad som räknas som en djurenhet framgår i tabellen nedan.

Skriv tabellbeskrivning här

Med en djurenhet menas:


1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),


6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret,


3 övriga nöt, sex månader eller äldre,


3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor,


10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin,


1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,


100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns,


200 unghöns upp till 16 veckors ålder,


200 slaktkycklingar,

 

100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,


10 får eller getter, sex månader eller äldre,


40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.


Lagringsutrymmet ska vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel till omgivningen. 

Det finns bestämmelser om hur stort lagringsutrymmet måste vara. Utifrån djurantal och produktion går det att räkna ut hur stort utrymme som behövs. Krav på lagringskapacitet för jordbruksföretag redovisas i tabellen nedan:

Antal djurenheter
Nöt, hästar, får och getter
 Annan djurhållning
Fler än 100
8 månader
10 månader
Fler än 10 upp till 100
6 månader
10 månader
Fler än 2 upp till 10
6 månader
6 månader

 

Lagringsutrymmet måste vara tillräckligt stort så att det finns möjlighet att styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre. Det är viktigt att tänka på att du bland annat måste ha beredskap för år då det regnar mer eller snön ligger kvar längre än normalt. Det finns även bestämmelser som begränsar spridningen av stallgödsel under höst och vinter och som kan påverka behovet av lagringsutrymmen.

Ytterligare krav på urin- och flytgödselbehållare för dig som har fler en 10 djurenheter
Påfyllning av urin- och flytgödselbehållare ska ske under täckning. Täckningen kan ske med olika teknik exempelvis med stabilt naturligt svämtäcke, flytande plastduk, halm, torv, leca/lättklinkerkulor eller olika former av tak. Täckningen som används ska åtminstone ha samma reducerande effekt som ett stabilt svämtäcke så att ammoniakförlusterna reduceras.

Lagring av gödsel i fält
Stukalagring i fält får inte räknas in i lagringskapaciteten och får inte ersätta en tät lagringsyta. Gödseln ska i första hand lagras på den täta lagringsyta som finns. Stukalagring kan dock tillämpas inför spridning. Vid stukalagring ska gödseln kunna staplas till minst 1 meter och lagringstiden ska hållas så kort som möjligt. Under tidig vår och sen höst är risken för utlakning som störst och lagringstiden bör därför begränsas till högst några veckor.

 Vid tillfällig lagring av gödsel i stuka gäller att;

 • gödseln placeras på åkermark som är i bruk och på det fält det senare ska spridas,
 • lagringsplatsen bör inte återkomma till samma plats inom 5 år,
 • mängden gödsel som läggs ut inte är större än fältets växtnäringsbehov,
 • lagringsplats väljs så att läckage och avrinning vid tö eller kraftigt regn undviks och att ytvatten och dricksvattentäkter inte kan förorenas,
 • lagringsplats väljs så att risk inte finns för översvämning, vattenansamlingar eller hög grundvattennivå under tiden för lagring, 
 • jordarten på lagringsplatsen förhindrar snabb genomrinning genom marken och att stukan inte placeras ovanför en dräneringsledning,
 • utläggning kan ske utan att markskador uppkommer,
 • lagring inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar
 • platsen väljs så att inte olägenhet uppstår för närboende (lukt, flugor).  

Vid kompostering i fält gäller även att;  

 • utläggning av gödsel i komposten ska ske under en begränsad tid,
 • vid placering på tyngre jordar bör en ytlig bearbetning göras innan komposten läggs ut för att undvika genomrinning genom maskgångar och sprickor,
 • gödseln ska kunna staplas till minst 2 meter och det bör ske under sommarhalvåret,
 • kompost som ligger kvar längre än till oktober månad övertäcks med tätt material. Är halminblandningen i gödseln stor, till exempel i hästgödsel och dylikt behövs inte täckning,
 • att komposten anordnas så att syrebrist undviks,
 • att gödseln sprids snarast efter avslutad kompostering,
 • att en gröda anläggs på platsen så snart som möjligt efter det att gödseln avlägsnats.  

Kompostering av gödsel bör i första hand ske på gödselplatta eller dylikt.  

Dokumentationskrav när du tar emot eller avyttrar gödsel

Jordbruksföretag som lämnar bort gödsel ska anteckna:  

 • Gödselmängd som levereras,
 • Vilket djurslag och antalet djur som gödseln kommer ifrån (alternativt innehåll av totalfosfor),
 • Datum för leverans,
 • Till vem gödseln levereras. 

Jordbruksföretag som tar emot gödsel ska anteckna:  

 • Gödselslag,
 • Vilken mängd som tas emot,
 • Vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar, (kan ersättas med uppgifter om antalet djur och djurslag),
 • Datum för mottagandet,
 • Från vem gödseln kommer.  

Anteckningarna ska sparas i minst 6 år.  

Ska du sprida gödsel? 

Vid spridning av gödselmedel ska ett skyddsavstånd på minst 2 meter hållas till sjöar och vattendrag. Detta gäller även vid spridning av mineralgödsel med kombisåmaskin. Som vattendrag räknas vattenförande dike, bäck, å, älv, flod, kanal och damm. Förbud gäller för gödselspridning på mark som lutar mer än 10 % ner mot sjöar och vattendrag, undantag gäller för spridning av mineralgödsel i växande gröda. Gödselmedel får inte heller spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Mark räknas inte som frusen om tjälen gått ur marken ner till 15-20 cm. Spridning får ske på nattfrost. Spridningsförbud gäller vintertid då näringsupptaget är begränsat.  

Tillförsel av kväve
Vid spridning av olika gödselmedel är det viktigt att inte sprida mer kväve än vad grödan kan utnyttja för sin tillväxt. Gödslingen ska anpassas till fältets miljömässiga förutsättningar och de ekonomiska förutsättningarna för kvävegödsling till aktuell gröda. Läs mer i skriften ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” på Jordbruksverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.  

Du får högst sprida stallgödsel motsvarande 170 kg totalkväve per hektar och år räknat som ett genomsnitt för hela spridningsarealen.  

Inför höstsådd får du högst tillföra 60 kg lättillgängligt kväve per hektar till höstsådda oljeväxter. För annan höstsådd får du högst tillföra 40 kg lättillgängligt kväve per hektar. Som lättillgängligt kväve räknas kväve i form av nitrat, ammonium eller urea.  

Tillförsel av fosfor
Stallgödsel (eller andra organiska gödselmedel) får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Det beräknas som ett genomsnitt på hela spridningsarealen. Hur mycket fosfor som utsöndras med gödseln från olika djurslag under ett år kan bestämmas med hjälp av schablonvärden eller med hjälp av balansberäkningar. Under femårsperioden ska gödsel ha tillförts hela spridningsarealen. Perioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem kalenderår.  

Markerna som ingår i växtföljden ska markkarteras regelbundet så att markens fosforhalt kan bedömas. Miljökontoret rekommenderar att du markkarterar minst en gång var tionde år.  

Viktiga datum vid gödselspridning:
1 augusti – 31 oktober       
får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.  

1 oktober – 31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg. Gödseln ska blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.  

1 november – 28 februari   är det förbjudet att sprida gödselmedel.  

Möjlighet att söka dispens från spridningsreglerna
Om du trots rådande spridningsförbud skulle behöva köra ut stallgödsel finns det möjlighet att söka dispens från Jordbruksverkets föreskrifter. Dispens kan du få om det finns särskilda skäl. Det handlar då om en situation som verksamheten varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.  

Miljökontoret lämnar inte några generella dispenser utan gör en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta miljökontoret för mer information och blankett om dispensansökan.

Miljökontoret vill gärna att du brukar ner gödseln samma dag som den sprids om det är möjligt. Om det inte är möjligt  ska det anges i ansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84