MENY
Eskilstuna kommun

Bekämpningsmedel på lantbruk

Förvaring
Bekämpningsmedel ska förvaras i ett separat utrymme som är låst (klass 1) och som har tätt golv utan golvavlopp. Tröskel eller annan invallning ska finnas om ett eventuellt läckage kan sprida sig från utrymmet. Utrymmet ska vara försett med en varningsskylt. Bekämpningsmedlen ska inte förvaras tillsammans med brandfarliga varor, till exempel oljor.

Golvytor, invallningar, tråg etc. som är till för att samla upp spill och läckage ska var täta och beständiga mot de kemiska produkter som är aktuella. Lämpliga material kan vara vattentät betong, plast eller plåt. 

Vid spill och läckage
Absorberande material ska finnas i förvaringsutrymmet så eventuellt spill kan samlas upp lätt. Förorenat absorberande material ska hanteras som farligt avfall.  

Om spill eller läckage sker utomhus är det viktigt att agera snabbt och rätt för att minska skadeverkningarna. Inom företaget bör det finnas rutiner för åtgärder vid ett nödläge. Utrustning för att begränsa spridning, samla upp och omhänderta spill eller läckage ska finnas lättillgängligt. Vid större spill och olyckor, kontakta Räddningstjänsten och Miljökontoret. Vid mindre spill ska den förorenade jordmassan tas bort och hanteras som farligt avfall.  

Val av bekämpningsmedel
Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att ersätta hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, om det finns produkter som kan antas vara mindre farliga.  

Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om hur farliga de kemikalier som används i verksamheten är. I Kemikalieinspektionenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bekämpningsmedelsregister finns information om hur länge preparaten är godkända att använda. Icke godkända preparat ska hanteras som farligt avfall.  

Säkerhetsdatablad
Vid köp av miljö- och hälsofarliga produkter är leverantören skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad ger användarna nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas.

Säkerhetsdatablad ska hållas aktuella och tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Säkerhetsdatablad finns numera på förpackningarna, men bör alltid även finnas lättillgängligt om en olycka skulle inträffa.  

Tillstånd och kunskapsbevis för att använda och hantera bekämpningsmedel
Den som använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha tillstånd respektive kunskapsbevis. För att få det måste man ha gått en fyra dagars grundutbildning. Kursen anordnas av länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Spridning
Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt. Det kan till exempel vara sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, lekskolor, daghem, skolor, växthus eller slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald. Om bekämpningsmedel som är giftiga för bin används, ska skyddsavstånd hållas till bigårdar och blommande grödor.

Skyddsavståndet ska anpassas efter vindstyrka och vindriktning. Ta också hänsyn till temperatur, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet för medlet. Bekämpningsmedel ska bara hamna på åkern. Det vindanpassade skyddsavståndet bestäms utifrån förhållanden vid spridningen via mätutrustning som vindmätare, vindflöjel/vimpel och termometer och ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid använd-ning av lantbruksspruta med bom”.

Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar.

Håll ett markanpassat skyddsavstånd på minst

 • 1 meter till dräneringsbrunnar och kantdiken
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till vattentäkter

Påfyllning och rengöring av spruta
Tillredning av sprutvätska eller rengöring av utrustning får inte ske i närheten av vattendrag, vattentäkt eller på dränerad spolplatta. Minsta skyddsavstånd är cirka 30 meter.

Påfyllning av lantbruksspruta får inte ske direkt från vattendrag, damm eller brunn med sprutans ordinarie pump. Använd separat pump. Om du har en säker påfyllningsplats, till exempel biobädd eller platta med uppsamling, kan 15 meter vara tillräckligt vid påfyllning eller rengöring av utrustningen.

Var noga med val av plats för rengöring och uppställning av traktor och all annan utrustning som kommit i kontakt med bekämpningsmedel.

Använd någon av följande metoder och platser när du fyller sprutan:

 • tät yta eller betongplatta med uppsamling
 • biobädd
 • gräsbevuxen yta som är plan och odränerad, med ett rejält matjordslager

Använd separat tankvagn för både påfyllning och tillredning av sprutvätskan ute i fält.  

Söka tillstånd/lämna in anmälan för att sprida bekämpningsmedel på andra ytor än åkermark
Det krävs tillstånd för yrkesmässig spridningav bekämpningsmedel utanför åkermark. Spridning på följande platser kräver att du har tillstånd:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Tillstånd ska sökas i god tid av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Ansökan skickas till miljökontoret.

Anmäl till miljökontoret  fyra veckor innan om du ska sprida bekämpningsmedel inom dessa områden:

 • på banvall
 • område större än 1000 m² där allmänheten får vara med undantag för åkermark.
 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84