MENY
Eskilstuna kommun

Bekämpningsmedel på lantbruk

Spridning av bekämpningsmedel

Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt.

Det kan till exempel vara:

 • sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor
 • bostadstomter, lekskolor, daghem, skolor
 • växthus
 • slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald
 • bigårdar och blommande grödor, om bekämpningsmedel som är giftiga för bin används

Håll ett markanpassat skyddsavstånd på minst:

 • 2 meter till dräneringsbrunnar och diken
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till vattentäkter

För lantbruk inom område för kantzoner ska en 6 meter bred kantzon på var sida om vattendrag lämnas gräsbevuxen och obesprutad. Gräset får skördas med maskin.

Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar.

Skyddsavståndet ska även anpassas efter till exempel vindriktning och vindstyrka. Bekämpningsmedel ska bara hamna på åkern. Ta hjälp av Hjälpredalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom. 

Förvaring

Bekämpningsmedel ska förvaras i ett separat utrymme som har:

 • lås
 • tätt golv utan golvavlopp
 • tröskel eller annan invallning så att ett eventuellt läckage inte kan sprida sig från utrymmet
 • försetts med en varningsskylt
 • absorptionsmedel på plats i utrymmet

Bekämpningsmedel ska inte förvaras tillsammans med brandfarliga varor, till exempel oljor. Golvytor, invallningar, tråg etc. som är till för att samla upp spill och läckage ska var täta och beständiga mot de kemiska produkter som är aktuella. Lämpliga material kan vara vattentät betong, plast eller plåt.

Vid spill och läckage

Absorberande material ska finnas i förvaringsutrymmet så att eventuellt spill lätt kan samlas upp. Förorenat absorberande material ska hanteras som farligt avfall.

Om spill eller läckage sker utomhus är det viktigt att agera snabbt och rätt för att minska skadeverkningarna. Inom verksamheten bör det finnas:

 • rutiner för åtgärder vid ett nödläge
 • lättillgänglig utrustning för att begränsa spridning samt för att samla upp och omhänderta spill eller läckage
 • kontaktuppgifter till Räddningstjänsten och Miljökontoret vid större spill och olyckor
 • rutin för hur den förorenade jordmassan vid mindre spill ska tas bort och hanteras som farligt avfall


Val av bekämpningsmedel

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att ersätta miljö- och hälsofarliga kemiska produkter, om det finns produkter som kan antas vara mindre farliga.

Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om hur farliga de kemikalier som används i verksamheten är. I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns information om hur länge preparaten är godkända att använda. Icke godkända preparat ska hanteras som farligt avfall.

Säkerhetsdatablad

Vid köp av miljö- och hälsofarliga produkter är leverantören skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad ger användarna nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. Säkerhetsdatablad ska hållas aktuella och tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Säkerhetsdatablad bör alltid finnas lättillgängligt om en olycka skulle inträffa.

Tillstånd och kunskapsbevis för att använda och hantera bekämpningsmedel

Den som använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha tillstånd respektive kunskapsbevis. För att få det måste man ha gått en fyra dagars grundutbildning. Kursen anordnas av länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra frågor?

Vill du veta mer om bekämpningsmedel, kontakta miljökontoret eller besök frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Jordbruksverkets webbplats. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84