MENY
Eskilstuna kommun

Köldmedia

Bedriver du en verksamhet? Då kan du omfattas av lagstiftningen gällande köldmedia eller som det kan betecknas HCFC, CFC och HFC.

Köldmedia är en gas som används för att transportera värme och kyla. Den som har en verksamhet med köldmedia kan omfattas av flera olika krav, bland annat kravet på läckagekontroll och att inkomma med en årsrapport till miljökontoret. Den som har köldmedia kallas i lagstiftningen för operatör.

Du kan läsa mer om köldmedium hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.alltomfgas.selänk till annan webbplats.

Hur vet jag att jag har köldmedia?

Om du äger en installation av exempelvis:

 • Kyl
 • Frys
 • Tillverkningsmaskin med inbyggd kyla
 • Värmepump
 • Luftkonditionering/AC

Då har du köldmediumaggregat och är en operatör. På ditt aggregat ska det sitta en skylt där det framgår antal kilo köldmedium och köldmediumnummer ( ex. R410A eller R134a).

Vem ska skicka in en årsrapport?

Den som är operatör, det vill säga den som äger aggregatet eller ansvarar för aggregatet är den som ska skicka in en årsrapport. Operatören ansvarar för att se till att årsrapporten är korrekt och att den skickas in till Miljökontoret senast 31 mars.

När ska en årsrapport upprättas?

När en anläggning (samtliga aggregat operatören ansvarar för) tillsammans blir med än 14 ton koldioxidekvivalenter ska en årsrapport upprättas. De aggregat som ska tas med är dem över 5 ton koldioxidekvivalenter.

Läckagekontroll

Har du som operatör ett aggregat som motsvarar minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska du genomföra en årlig läckagekontroll. Med läckagekontroll menas att aggregatet söks igenom efter läckor. Detta ska genomföras av någon som har giltigt certifikat att få jobba med köldmedia.

Läckagekontrollen ska utföras inom aggregatets fastställda kontrollintervall. Oavsett om du som operatör är skyldig att lämna in en årsrapport eller inte ska läckagekontroll genomföras på alla aggregat på minst 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Du ska sedan spara alla protokoll du får från teknikern tillsammans med ditt register. Vanligast är att man har en köldmediepärm med alla relevanta papper. Denna pärm ska förvaras på anläggningen och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid tillsyn.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Koldioxidekvivalenter är den mängd koldioxid som aggregatet motsvarar vid ett utsläpp. För att få fram ett aggregats koldioxidekvivalenter så multiplicerar man aggregatets vikt i kilo med köldmediets GWP-värde. GWP-värdet är ett mått på hur farligt för klimatet köldmediet är.

För att kontroller hur många ton koldioxidekvivalenter dina aggregat innehåller kan du använda dig av anläggningskollen på www.alltomfgas.selänk till annan webbplats.

Operatörens ansvar

Som operatör ansvarar du för dina aggregat och för att du följer gällande lagstiftning. De lagar som gäller köldmedia framgår i Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och EU förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Du ansvarar bland annat för att:

 • Läckagekontroll genomförs.
 • Att kontrollintervallet för aggregaten inte överskrids.
 • Lämna in en underskriven köldmedierapport varje år mellan 1 januari till 31 mars. Rapporten ska lämnas till Miljökontoret.
 • Att läckagekontroll utförs av certifierad person.
 • Att anmälan om installation/konvertering kommer in i god tid innan till Miljökontoret.
 • Att veta vilka regler som gäller.
 • Skicka in information vid skrotning.

Tänk på; om du hyr in tjänsten för kontroller med mera är det fortfarande du som operatör som ansvarar för att allt har gått rätt till. För att få göra ingrepp i aggregat och läckagekontroller krävs att man är certifierad och att företaget också har certifiering för köldmedia.

Krav på kontroll, kontrollintervall och rapport

När du räknat ut ditt aggregats koldioxidekvivalenter kan du se hur ofta aggregatet behöver läckagekontrolleras (kontrollintervall) av certifierad tekniker.

 • 5-49 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras minst en gång var 12 månad
 • 50-499 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras minst en gång var 6 månad
 • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras minst en gång var 3 månad

Kontrollerna ska sedan sammanställas i en årsrapport och skickas in till Miljökontoret mellan 1 januari och 31 mars efterföljande år. I rapporten ska samtliga händelser som berört köldmedia finnas dokumenterat. Detta kan vara läckagekontroll, uppföljande kontroll, skrotning, reparation och läckage.

Årsrapporten ska granskas och skrivas under av operatören innan den skickas in till Miljökontoret. Miljökontoret kontrollerar att operatören uppfyllt sina skyldigheter som operatör och bedriver tillsyn på plats vid brister. Skulle du som operatör inte sköta dina skyldigheter kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Vad innebär tillsyn?

Om miljökontoret upptäcker brister i hantering eller vid årsrapportering kan vi komma ut på ytterligare tillsyn på plats.

Tillsyn innebär att vi granskar dig som operatör att du bland annat har tillräckliga kunskaper och att läckagekontroll har utförts enligt gällande krav. Vi kontrollerar att du som operatör uppfyller gällande lagkrav kring köldmedia. Tillsyn kan ske del vid granskning av årsrapporten och dels ute på plats i din verksamhet.

Det är vid tillsyn upp till dig som operatör att visa att du hanterat dina aggregat korrekt och att kraven uppfylls.

Anmälan installation och konvertering

Om du ska installera ett nytt aggregat eller konvertera ett redan befintligt kan det omfattas av anmälningsplikt till oss. Om aggregatet som ska installeras är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer eller om aggregatet efter konvertering blir 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska detta anmälas till oss i god tid innan.

Det är viktigt att anmälan kommer in till oss för samråd innan installation eller konvertering kommer äga rum. Du kan skicka in branschens blankett, ringa till oss eller skicka ett e-postmeddelande. Att inte anmäla sin installation eller konvertering är förenat med en miljösanktionsavgift.

Krav på certifikat

För att få arbeta med köldmedium och genomföra åtgärder så som läckagekontroll, skrotning, omhändertagande av gas och installation krävs giltigt certifikat. Teknikern som utför arbetet ska vara certifierad och dennes företag ska också ha certifikat. Det är du som operatör som är ansvarig för att arbete utfört på din anläggning har utförts av certifierad tekniker.

Påfyllnads förbud 2020

Från och med 1 januari 2020 blir det förbjudet att fylla på vid läckage på aggregat som är över 40 ton koldioxidekvivalenter om köldmediets GWP-värde är 2500 eller högre. Det innebär att det vid ett läckage måste annan åtgärd än att fylla på vidtas.

Det blir även förbjudet att fylla på med ny köldmedia med ett GWP-värde på 2500 eller mer även i små aggregat. Dock får du fortfarande använda återvunnen och regenererad gas.

Användningsförbud för HCFC

Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda det ozonnedbrytande ämnet HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden överskrider 3 kg. För att få använda sådan utrustning måste den konverteras.

Undantag från krav på återkommande kontroll

Utrustning som är hermetiskt sluten och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av kraven på läckagekontroll. Ett hermetiskt slutet system är ett system i vilket alla enheter som innehåller köldmedium tätats genom svetsning eller liknande. Ett sådant system ska vara tydligt märkt.

Utrustning som innehåller köldmedium som inte omfattas av förordningen, exempelvis koldioxid och ammoniak, har inga krav på periodisk kontroll och de omfattas inte heller av krav på information till miljökontoret innan installation. Det är alltid bra att stämma av eventuella säkerhetskrav eller andra aspekter med oss på miljökontoret eller med räddningstjänsten.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är ett förutbestämt belopp som en operatör är tvungen att betala vid överträdelser av vissa paragrafer i lagstiftningen. Beloppet är bestämt redan i lagstiftningen. Skulle samma överträdelse upprepas åren efter varandra fördubblas avgiftens belopp. Avgiften tas ut av Kammarkollegiet och tillfaller staten. Läs mer i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifterlänk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84