MENY
Eskilstuna kommun

Bassängbad, bubbelpool, spa-bad

Om du ska öppna en lokal som erbjuder badmöjlighet för allmänheten behöver du anmäla det till miljökontoret. Även ägarbyte och övertagande av lokal/verksamhet ska anmälas. Anmälan ska göras skriftlig till miljökontoret, senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett.

Lokalen

Din lokal ska vara anpassad för den typ av verksamhet som du tänker bedriva och inte användas för annat än det. Lokalen ska ha tillfredställande ventilation och temperatur. Tilluftsflödet ska enligt Folkhälsomyndighetens riktvärden inte understiga 7 l/s och person som samtidigt vistas i lokalen. Ventilationen i badområdet ska vara i drift dygnet runt. Välj golv, väggar och inredningsmaterial som är lätta att rengöra och undvik dammsamlande textilier. Ljusa ytor är att föredra eftersom smutsen lättare syns.

Det ska finnas tillgång till dusch innan bad. Om tvål inte tillhandahålls i duschutrymmet ska det finnas möjlighet att köpa det i anslutning till badet.

Städning och rengöring

Det ska finnas rutiner för daglig och veckovis städning av badområdet samt för skötsel och drift av själva bassängen/bubbelpoolen.

Temperaturen i bassängbad och bubbelpooler är ofta gynnsam för tillväxt av bakterier. I badvatten förekommer också alltid kemiska föroreningar. Dessa bildas vid reaktion mellan desinfektionsmedel (t.ex. klor) och de rester som blir i vattnet från de som badar där (t.ex. hudavlagringar och svett). För att minska halten av bakterier och kemiska föroreningar behöver du se till att badområdet städas noggrant samt att mängden rengöringsmedel är väl anpassat för verksamheten. Att besökarna tvättar sig noggrant före badet kan också bidra till minskad mängd föroreningar i vattnet.

Det är viktigt att veta hur bassängen ska rengöras och att reningssystemet är anpassat till det maximala antalet badande. Cirkulationsflödet i bassängen ska vara anpassat så att tillräckligt med vatten renas per tidsenhet. Vid spa-bad ska du följa återförsäljarens instruktioner.

Provtagning av vattnet

Badvattnet ska uppfylla en viss kvalitet och det finns riktvärden att följa som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Du kan läsa mer om detta genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ska regelbundet kontrollera vattenkvaliteten i badet. Dagliga provtagningar av pH- och klorvärde ska göras. Övriga vattenprover (t.ex. halt av mikroorganismer, turbiditet och kemisk syreförbrukning) ska skickas till laboratorium minst två gånger per år och resultatet ska skickas som en kopia till miljökontoret.

Avfall och kemikalier

Din verksamhet måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Ett gemensamt utrymme med de övriga i fastigheten accepteras. Ska du själv transportera bort farligt avfall (t.ex. gamla lysrör) ska du först anmäla det hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du måste även se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Dina faroklassade kemikalier ska ha säkerhetsdatablad lätt tillgängliga. När fler än 5 faroklassade kemikalieprodukter förvaras i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas i utrymmet.

Egenkontroll

Du som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska säkerställa att olägenheter inte uppstår för människors hälsa eller miljön. Du ska exempelvis sätta upp rutiner för städning och rengöring av redskap, upprätta en förteckning över kemiska produkter etc. Din egenkontroll ska vara skriftligt dokumenterad.

Tänk på att


Att starta en verksamhet innebär ofta mycket att tänka på och oftast behöver flera myndigheter kontaktas. Kontakta därför gärna vår företagsservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84