MENY
Eskilstuna kommun

Bullerkällor

Trafikbuller

Den dominerande källan till buller utomhus är idag trafiken, framför allt vägtrafik men också tåg- och flygtrafik. Riktvärdet för ny bostadsbebyggelse är idag 55 dB(A) genomsnittsnivå vid fasad. Två miljoner människor uppskattades 1998 bo i bostäder där detta riktvärde överskreds. Vid 55 dB genomsnittsnivå uppger 5-10% att det är störda eller mycket störda av trafikbuller.

Bullret från tåg och flygplan minskar genom förbättrad teknik. För vägtrafik finns inte samma positiva utveckling. Det mesta bullret kommer här från däcken och där finns inte någon enkel lösning.

Trenden mot breda däck har tvärtom lett till att bilarna bullrar mer idag än tidigare, detta trots att man har fått ner bullret från motorer och transmission kraftigt.  

Trafikverken har uppdrag från Regeringen att åtgärda de mest utsatta bostäderna till år 2006. Den vanligaste åtgärden är att komplettera eller byta fönster. Bullerplank och bullervallar är också vanliga åtgärder.

När det gäller vägtrafikbuller så ansvarar Vägverket för det statliga vägnätet och kommunerna ansvarar för de kommunala vägarna. Polisen har tillsyn över att de enskilda fordonen uppfyller lagens kraven, till exempel gäller det bullernivåer från motorcyklar. 

Buller från verksamheter

Miljökontoret har tillsyn över industrier, verkstäder och andra bullrande verksamheter och kan ställa krav på dessa om de orsakar olägenheter. Det kan också gälla för kringverksamheter som lastning/lossning och liknande. 

Evenemang, enstaka bullrande fordon och liknande 

Höga ljudnivåer kan orsaka tinnitus. Det är alltid den som driver en verksamhet som är ansvarig för att besökare inte ska utsättas för sådana skador. Miljökontoret kontrollerar att riktlinjer för höga ljud från konserter, diskotek m.m. följs. Höga ljud på arbetsplatsen har Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats tillsyn över.

Buller i bostad

Det finns olika källor som kan orsaka buller i bostaden. Exempelvis kan ventilationsanläggningar, värmepumpar eller hissar orsaka störande ljud. Det är fastighetsägaren som ansvarar för buller som orsakas av installationer i fastighete och även buller från grannar om bostaden är bristfälligt isolerad.

Blir du störd av dina grannar? Tryck här för att läsa meröppnas i nytt fönster.

Störs du av andra bullerkällor så kan du trycka här för att läsa meröppnas i nytt fönster om ljudnivå i bostaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84