MENY
Eskilstuna kommun

Bullerkällor

 Trafikbuller

Den dominerande källan till buller utomhus är idag trafiken, framför allt vägtrafik men också tåg- och flygtrafik. Riktvärdet för ny bostadsbebyggelse är idag 55 dB(A) genomsnittsnivå vid fasad. Två miljoner människor uppskattades 1998 bo i bostäder där detta riktvärde överskreds. Vid 55 dB genomsnittsnivå uppger 5-10% att det är störda eller mycket störda av trafikbuller.

Bullret från tåg och flygplan minskar genom förbättrad teknik. För vägtrafik finns inte samma positiva utveckling. Det mesta bullret kommer här från däcken och där finns inte någon enkel lösning.

Trenden mot breda däck har tvärtom lett till att bilarna bullrar mer idag än tidigare, detta trots att man har fått ner bullret från motorer och transmission kraftigt.  

Trafikverken har uppdrag från Regeringen att åtgärda de mest utsatta bostäderna till år 2006. Den vanligaste åtgärden är att komplettera eller byta fönster. Bullerplank och bullervallar är också vanliga åtgärder.

 

När det gäller vägtrafikbuller så ansvarar Vägverket för det statliga vägnätet och kommunerna ansvarar för de kommunala vägarna. Polisen har tillsyn över att de enskilda fordonen uppfyller lagens kraven, till exempel gäller det bullernivåer från motorcyklar. 

Buller från verksamheter

Miljökontoret har tillsyn över industrier, verkstäder och andra bullrande verksamheter och kan ställa krav på dessa om de orsakar olägenheter. Det kan också gälla för kringverksamheter som lastning/lossning och liknande. 

Evenemang, enstaka bullrande fordon och liknande 

Höga ljudnivåer kan orsaka tinnitus. Det är alltid den som driver en verksamhet som är ansvarig för att besökare inte ska utsättas för sådana skador. Miljökontoret kontrollerar att riktlinjer för höga ljud från konserter, diskotek m.m. följs. Höga ljud på arbetsplatsen däremot har  Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats tillsyn över.

 

Buller i bostad

Ventilationsanläggningar, värmepumpar, hissar och andra installationer i våra bostäder kan orsaka buller. Fastighetsägaren ansvarar för buller som orsakas av installationer och liknande och även buller från grannar om det är bostaden som till exempel är dåligt isolerad. Miljökontoret kan då genom miljö- och räddningstjänstnämnden förelägga fastighetsägare till hyres- och bostadsrätter att vidta åtgärder.  

Vid annat buller är det den som orsakar ljudet som är ansvarig för att inte störa grannar. Även då kan miljökontoret genom miljö- och räddningstjänstnämnden agera om bullret är störande och förekommer ofta.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84