MENY
Eskilstuna kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

Du som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska göra det som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, men i varierande omfattning. Hemma i villan eller i lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning och att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation.

 

Det systematiska brandskyddsarbetet växer successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker o.s.v. Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och en mer omfattande dokumentation.

Åtgärder av teknisk karaktär kan vara att skaffa utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning eller information. 

För att uppfylla detta ansvar bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I det ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker. 

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:

1. Policy
Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.

2. Organisation
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Klargör uppgifter och befogenheter. 

3. Utbildning

Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar.

4. Instruktioner och rutiner

Ta fram rutiner och brandskyddsregler, till exempel heta arbeten, hantering brandfarlig vara, rökning.

5. Dokumentation

Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

6. Kontroll och underhåll

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, till exempel prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.

7. Uppföljning

För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentaion följas upp regelbundet.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag - Fredag 08.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45