MENY
Eskilstuna kommun

Taxemodell för automatlarm

Nedan hittar du uppgifter om hur kommunen debiterar ett automatlarm som kopplas direkt till SOS och därefter direkt till räddningstjänsten.

Automatlarmsanläggningar betalar idag två avgifter för sin anläggning. En avgift går till SOS Alarm AB för att de tar emot larmet och förmedlar automatlarmet och en avgift går till räddningstjänsten för kommunens hantering av det automatiska brandlarmet. Sedan januari 2016 fakturerar respektive organisation för sin del separat.

Räddningstjänsten debiterar enligt tabellen nedan.

Skriv tabellbeskrivning här

Automatlarm


Grundavgift

849,00 kr

Uppstartsavgift för ny anläggning

(ersätter grundavgiften i debiteringen det

år anläggningen ansluts)

3 113,00 krAutomatiska brandlarm


Årsavgift (grundavgift + objektsspecifik avgift)


Objektsspecifik avgift (Klass + antal undercentraler)


Klass N1(mindre boende, förskolor, mindre skolor,

kontor, kyrkor, mindre omfattning)

849,00 kr

Klass N2 (övriga vårdanläggningar, övriga

samlingslokaler, industrier/lager, butiker, skolor,

hotell, större boende, museer, sporthall,

större kontor/kontorshotell, garage)

1 698,00 kr

Klass N3(komplexa geometrier, stora

samlingslokaler, gallerior/köpcentrum, större garage)

 2 264,00 kr

Klass N4(vårdanläggningar/sjukhus, särskilda

riskobjekt(SFS 2003:778 2 kap. § 4), Seveso)

4 528,00 kr

Per utgång/undercentral

283,00 krAvgift för obefogat larm

7 210,00 kr

Återupprepat larm inom 24 timmar

14 420,00 kr

 

Årsavgift:
Årsavgiften som anläggningsägaren betalar grundar sig på det beräknade administrativa arbetet som räddningstjänsten behöver lägga ner på anläggningens automatlarm under året. Den består av två delar (grundavgift + objektsspecifik avgift) och indexregleras varje år.

Grundavgift:
Grundavgiften är en avgift för anslutning till räddningstjänsten och innehåller administration kring avtalet, uppdatering av automatlarmsregister och registrering av automatlarmsunderlag samt uppföljning (beräknas som 1,5 timmar enligt räddningstjänstens taxa för Personal).

Uppstartsavgift för ny anläggning:
Det år då en anläggning först ansluter sig faktureras annorlunda utifrån att nyanslutningen medför tillägg till det administrativa arbetet som täcks av grundavgiften. För en ny anläggning ingår i årsavgiften uppstartsavgift för ny anläggning (= grundavgift + 4 timmar) istället för grundavgift förutom den objektsspecifika avgiften. En ny anläggning faktureras med årsavgift första året oavsett när på året man ansluter sig.

Objektsspecifik avgift (Obj.S):
Beroende på objektstyp och anläggningsstorlek varierar den arbetsinsats som räddningstjänsten behöver för att klara sitt åtagande enligt avtal. Den rörliga delen omfattar kostnader för beredskap, utbildning, orientering och kännedom om objektet, lagring och hantering av objektsinformation, larmskisser och insatskartor(från anläggningsägaren) samt uppföljning av teknik med mera. Avgiften som är faktorbaserad och regleras av anläggningens storlek och omfattning ska täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen för med sig för räddningstjänsten.

Observera! Klassificeringen av anläggningen beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och/eller vilka krav som angetts i bygglovshandlingarna – detta görs för varje enskilt objekt när vi skriver avtal.


 Nedanstående tabell ska ses som ett stöd vid räddningstjänstens bedömning. Högre nivå (dock inte lägre) kan anges i det enskilda fallet.


 

Risk och skyddsobjekt:

 

Timmar:

 

Objektsspecifik avgift

Nivå hög: N4
Exempelvis: Vårdanläggningar/sjukhus, särskilda riskobjekt (enligt SFS 2003:778 2 kap. § 4)

8

= 8 timmar + x antal utgångar/undercentraler

Nivå medel: N3
Exempelvis: Komplexa geometrier, Stora samlingslokaler, Gallerier/köpcentrum, Större garage

4

= 4 timmar + x antal utgångar/undercentraler

Nivå låg: N2
Exempelvis: Övriga vårdanläggningar, övriga samlingslokaler, industrier/lager, butiker, skolor, hotell, större boende, museer, sporthall, större kontor/kontorshotell, garage

3

= 3 timmar + x antal utgångar/undercentraler

Enkla objekt: N1
Exempelvis: Mindre boende, förskolor, mindre skolor, kontor, kyrkor, mindre omfattning

1,5

1,5 timmar + x antal utgångar/undercentraler

 

Avgift för obefogade larm
Med obefogat larm avses ett larm som enligt räddningsledarens bedömning inte orsakats av brand eller annat nödläge, det vill säga ingen grund för räddningstjänst har förekommit.Vid varje sådant larm tas en avgift ut och den ska täcka utgifterna som räddningstjänsten drabbas av vid obefogade utryckningar. Återupprepat fellarm till samma anläggning och sektion med samma typ av fel inom 24 timmar debiteras dubbel avgift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45