MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads­satsningar

Arbets­mark­nads­verk­sam­heten har som mål att kunna erbjuda helhets­lösningar för dem som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, höja utbildningsnivån och få fler i jobb.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Eskilstuna kommun.

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

Kommunen tillhandahåller:

  • yrkesrehabilitering
  • social träning
  • jobbsökaraktiviteter
  • praktik
  • utbildning
  • kompetenshöjande insatser

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna i Eskilstuna. 

En del av de satsningar vi har

Statlig trainee

För ungdomar mellan 20 och 24 år som har fullföljt gymnasiet och som har valt och ska börja en yrkesutbildning till barnskötare eller undersköterska. Utbildning på distans till undersköterska eller barnskötare på Komvux kombineras med anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen eller vård- och omsorgsförvaltningen, med halva tiden studier och halva tiden jobb. (Avbryts utbildningen avbryts också anställningen).
Arbetsförmedlingen anvisar aktuella ungdomar till Jobbcentrum, som matchar ungdomen med arbetsplatsen. 

Kommunal trainee som medhjälpare

Traineejobb kan bli aktuellt för personer med försörjningsstöd som vill och kan arbeta samt är berättigade till Nystartsjobb.
Kommunal trainee är en tidsbegränsad anställning på ett år som medhjälpare inom kommunkoncernens verksamheter. Innan traineeanställning kan bli aktuellt deltar personen i en förberedande aktivitet, Jobbcentrum 4-veckor.
I slutet av traineeanställningen kallas personerna till Jobbcentrum för att ta del av FIAS - Förberedelse Inför arbete och/eller studier som rustar personerna för arbetsmarknaden.

Utbildningskontrakt

För ungdomar mellan 20 och 24 år och som inte har fullföljt gymnasiet. Anställning på halvtid som medhjälpare kan kombineras med att läsa in gymnasiekompetens halvtid på distans via Komvux. (Avbryts utbildningen avbryts också anställningen). Arbetsförmedlingen anvisar aktuella ungdomar till Jobbcentrum som matchar ungdomarna till en kommunal anställning inom barnomsorg/skola eller vård och omsorg.

IMA - Individuella möjligheter till arbete

För personer med funktionsvariationer eller misstanke om en diagnos och som är mellan 20 och 50 år och som önskar komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Här ges individuellt stöd utefter personens egna önskemål, förmågor. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, och pågår i tre år fram till och med 2019. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen.

Inkludering på riktigt

En del av satsningen "Fler jobb, fler i jobb" och syftet är att tillsvidareanställa personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. För personer som har biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning eller personer med som har en fysiskt funktionsnedsättning som har aktiv planering med Arbetsförmedlingen.

 

De olika enheterna som kan hjälpa dig:

 

AMA

AMA = Resursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete.
Att genom praktiska verksamheter så som bygglag, snickeri, café, paketering, stadsodling med mera, hjälpa personer ut i arbetslivet eller vidare till studier. Deltagarna i AMA:s verksamheter har ofta varit långtidsarbetslösa, är i behov av rehabilitering, har en funktionsnedsättning eller är i behov av utredande insatser.
AMA bedriver sina verksamheter med fokus på människan och förbereder personerna på arbetslivets krav och villkor, därför påminner de olika arbetsplatserna väldigt mycket om  en arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden. Sedan ett år tillbaka finns också en satsning på unga personer som får ett års anställning i stadslag ute i olika bostadsområden. Och AMA tar varje år emot flera feriepraktikanter eftersom det finns många olika sorters verksamheter under AMA:s paraply.

IPS

IPS-enheten (IPS = Individuell Placering och Stöd).
IPS enheten arbetar med den forskningsverifierade och framgångsrika IPS-metoden för att stödja personer med funktionsvariationer  till olika arbetsmarknadsinsatser i form av anställningar, praktikplatser eller sysselsättningar. IPS enheten jobbar i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen och en person aktualiseras genom biståndsbeslut av sysselsättning/daglig verksamhet eller om en person har en aktiv planering genom arbetsförmedlingen.

Jobbcentrum

JobbCentrum stöttar, motiverar, klargör och vägleder personer som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden vidare till jobb eller studier. Det görs med människan i fokus.
Under Jobbcentrums paraply samlas en mängd olika arbetsmarknadssatsningar med olika inriktning. Här finns också praktiksamordningen för olika arbetsmarknadsinsatser, där kommunens feriepraktik ingår som en del.
Utbudet av satsningar förändras i takt med att behovet hos invånarna och arbetsgivarna i Eskilstuna förändras, politiska beslut lokalt och olika statliga initiativ för att få fler personer i jobb eller till studier.
Klicka här för att se Jobbcentrums olika satsningaröppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

AMA

Enhet för arbetsmarknadssatsningar

Besöksadress

Hejargatan 1 B

Postadress

632 29 Eskilstuna

IPS-enheten
Jobbcentrum
Postadress

Jobbcentrum, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna