Lundby pulkabacke

Liten pulkabacke utan belysning i Lundby.

Uppdaterad: 23 november 2021