Söka bidrag

För att stötta föreningar i Eskilstuna i deras arbete och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar finns stöd och bidrag att få från kommunen. Det finns till exempel ekonomiska bidrag att söka, eller så kan en förening få lägre pris vid hyra av kommunens anläggningar och lokaler.

De flesta stöden ges till föreningar som har ansökt om att bli stödberättigade föreningar.

För att kunna söka bidrag och boka lokaler behöver du logga in i portalen för bokning och bidrag och se till att föreningen ansöker om att bli kund.

När du skickar in din ansökan tar en handläggare hand om den. En handläggare är en person som har hand om din ansökan tills ett beslut har fattats.

Handläggaren kontrollerar att ansökan är rätt ifylld. Om något saknas får du ett meddelande. I meddelandet står vad du behöver skicka in eller ändra för att ansökan ska kunna komma vidare till beslut.

När ansökan är rätt ifylld kan handläggaren bedöma om ansökan ska bli godkänd eller inte. När bedömningen är gjord kan ett beslut fattas.

Två typer av beslut

En del ansökningar fattar handläggaren själv beslut om på uppdrag av politikerna. Det kallas för beslut på delegation. Andra ansökningar måste politikerna i Kultur- och fritidsnämnden ta beslut om. Det kallas nämndbeslut.

Om handläggaren själv kan ta beslut går det ofta fortare än om politikerna ska ta beslutet på ett möte med nämnden.

Handläggare meddelar dig när beslutet är fattat. Om ansökan är godkänd ser handläggaren till att pengarna som din förening ska få betalas ut så fort som möjligt.

Föreningsbidrag

Du ansöker om stöd och bidrag i kommunens portal för bokning och bidrag. Ansökningsperiod och sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag. För att komma in i portalen behöver du ha ett personnummer och BankID eller Freja eID.

Kontakta föreningsstöd om er förening har en idé som ni vill genomföra men inte hittar något bidrag som passar er idé.

För föreningar som vill arrangera något för publik. Det kan till exempel vara teaterföreställningar, konserter, festivaler eller större idrotts­tävlingar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. Ansökan kan göras för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök arrangemangsbidrag för publik verksamhet

Här finns information och ansökan om det gäller finskt arrangemang.

Föreningar som utbildar ledare och styrelse kan ansöka om bidraget. Föreningen behöver vara stödberättigad och ha verksamhet för
· Barn och unga 7-20 år
· Barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· Vuxna med funktionsnedsättning 21-64 år.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök ledarutbildningsbidrag - för ledare och styrelse

Stödberättigade föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar innevarande år kan ansöka om detta bidrag.

Föreningen kan ansöka en gång per år.

Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen med upp till 30 procent av den totala investeringskostnaden. För mindre investeringsbidrag gäller max 50 000 kr och för större investeringsbidrag max 300 000 kr.

Ansökan är öppen hela året.

Läs mer och ansök om större investeringsbidragoch mindre investeringsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om program för idrott och kultur. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper. Föreningen kan söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med genomförandet av den särskilda verksamheten.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök stimulansbidrag för kultur och idrott

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som har verksamhet för:
· Barn och unga 7-20 år
· Barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· Vuxna med funktionsnedsättning 21-64 år.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Föreningar ansöker genom att redovisa deltagarnas närvaro i portalen för bokning och bidrag.

Stödberättigade föreningar som bedriver verksamhet som bidrar till ett bättre samhälle för särskilda målgrupper skapar särskild samhällsnytta. Föreningen har möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin verksamhet. Det kan till exempel gälla social verksamhet, arbete för ökad jämställdhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning (särskilt barn och unga), miljöförbättrande verksamhet eller samordning av föreningar. Föreningen söker bidrag för kostnader som uppstår i samband med verksamheten.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 31 oktober.

Ansök verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta

Föreningar med parasport

Ansökan för föreningar med parasport

Studieförbund som uppfyller både statens och kommunens villkor kan söka detta bidrag.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 juni.

Ansök verksamhetsbidrag för studieförbund

Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 september.

Ansök bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar.

Föreningar som har orienteringsverksamhet kan söka detta bidrag.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök bidrag för framtagande av orienteringskartor

Lovstöd är ett ekonomiskt bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under loven för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Ansökan är öppen i anslutning till de olika skolloven (höst-, vinter-, sport- och sommarlov)

Ansök lovstöd

Projektstöd till fria kulturutövare är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök projektstöd till fria kulturutövare

Andra bidrag som föreningar och andra kan söka

Fördelning av stöd till föreningar och kulturskapare i Eskilstuna 2024

Eskilstuna kommun stöttar föreningar och kulturskapare i Eskilstuna på olika sätt för att underlätta deras arbete så att fler invånare får en meningsfull fritid.

 • Verksamhetsbidrag för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning,
  4 900 000 kr
 • Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta och parasport, 3 080 000 kr
 • Bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar samt framtagning av orienteringskartor,
  4 800 000 kr
 • Stort investeringsbidrag, 600 000 kr
 • Mindre investeringsbidrag, 300 000 kr
 • Ledarutbildningsbidrag, 250 000 kr
 • Arrangemangsbidrag för publik verksamhet, 2 500 000 kr
 • Finskt arrangemangsbidrag, 200 000 kr
 • Stimulansbidrag för kultur och idrott, 600 973 kr
 • Lovstöd, minst 55 procent till föreningslivet, 5 000 000 kr
 • Kultur- och arbetsstipendier, 200 000 kr
 • Projektstöd för fria kulturutövare, 500 000 kr

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 24 januari 2024