Söka bidrag

För att stötta föreningar i Eskilstuna i deras arbete och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar finns stöd och bidrag att få från kommunen. Det finns till exempel ekonomiska bidrag att söka, eller så kan en förening få sin lokal subventionerad.

Ansökningstider för 2023

1 mars-30 april

Verksamhetsbidrag för barn och unga samt för vuxna med funktionsnedsättning.

1 mars-31 maj

Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta - parasport.

1 mars- 30 juni

Verksamhetsbidrag för studieförbund.

1 juni-31 augusti

Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta.

1 juni- 30 september

Bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar.

20 juni-17 september

- Arbetsstipendium för kulturarbetare
- Kulturstipendium

1 januari-31 december

- Projektstöd för fria kulturutövare
- Stimulansbidrag för kultur och idrott
- Ledarutbildningsbidrag
- Arrangemangsbidrag
- Finskt arrangemangsbidrag
- Mindre investeringsbidrag
- Större investeringsbidrag
- Bidrag för orienteringskartor

Perioder för ansökan om lovstöd

- Sportlovet - ansökningsperiod 13 januari-25 januari
- Påsklovet - ansökningsperiod 3 mars-15 mars
- Sommarlovet - ansökningsperiod 4 april-19 april
- Höstlovet/läslovet - ansökningsperiod 22 september-1 oktober
- Jullovet - 31 oktober-9 november

Lista över föreningsbidrag

Ni ansöker om dessa stöd och bidrag i kommunens portal för bokning och bidrag. Sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag.

För föreningar som vill arrangera något för publik. Det kan till exempel vara teaterföreställningar, konserter, festivaler eller större idrotts­tävlingar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. Ansökan kan göras för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.

Ansökan sker löpande under året.

Arrangemangsbidrag för publik verksamhet - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Här finns information och ansökan om det gäller finskt arrangemang.

Föreningar som utbildar ledare och styrelse kan ansöka om bidraget. Föreningen behöver vara stödberättigad och ha verksamhet för
· barn och unga 7-20 år
· barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år.

Ansökan sker löpande under året.

Ledarutbildningsbidrag - för ledare och styrelse - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Stödberättigade föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar innevarande år kan ansöka om detta bidrag.

Föreningen kan ansöka en gång per år.

Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen med upp till 30 % av den totala investeringskostnaden. För mindre investeringsbidrag gäller max 50 000 kr och för större investeringsbidrag max 300 000 kr.

Föreningen kan söka när som helst under året.
Läs mer och ansök om mindre investeringsbidrag

Större investeringsbidrag kan ansökas om en gång per år.
Läs mer och ansök om större investeringsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om handlingsplaner för idrott och kultur. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper. Föreningen kan söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med genomförandet av den särskilda verksamheten.

Ansökan sker löpande under året.

Stimulansbidrag för kultur och idrott - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Föreningar, ej idrottsföreningar

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som har verksamhet för:
· barn och unga 7-20 år
· barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Verksamhetsbidrag för barn och unga samt för vuxna med funktionsnedsättning - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Idrottsföreningar

Idrottsföreningar ansöker genom att redovisa under "Närvaro" i menyn i portalen för bokning och bidrag.

Stödberättigade föreningar som bedriver verksamhet som bidrar till ett bättre samhälle för särskilda målgrupper skapar särskild samhällsnytta. Föreningen har möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin ordinarie verksamhet. Det kan exempelvis gälla social verksamhet, arbete för ökad jämställdhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning (särskilt barn och unga), miljöförbättrande verksamhet eller samordning av föreningar. Föreningen söker bidrag för kostnader som uppstår i samband med verksamheten.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 31 augusti.

Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Föreningar med parasport

Ansökan för föreningar med parasport

Studieförbund som uppfyller både statens och kommunens villkor kan söka detta bidrag:

För att vara aktuell för kultur- och fritidsnämndens grundbidrag ska studieförbund med verksamhet i Eskilstuna kommun även redovisa:
• Deltagare som är boende inom kommunen
• Minst 150 studiecirkeltimmar
• Minst 25 unika deltagare i studiecirkel eller annan folkbildning

Om ett studieförbund föregående år inte uppfyllt villkoren med 150 studiecirkeltimmar och 25 unika deltagare boende i kommunen, men under året kvalificerar sig för bidrag enligt kommunens villkor, får det 50 % av det beräknade grundbidraget.

Om ett studieförbund föregående år har uppfyllt villkoren och fått bidrag, men under året inte uppfyller villkoren med 150 studiecirkeltimmar och 25 unika deltagare boende i kommunen, får det 50 % av det beräknade grundbidraget.

Om ett studieförbund inte uppfyller de statliga villkoren har det inte rätt till kommunens stöd.

Studieförbunden ska senast 1 maj lämna in:
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk redogörelse
- Kommunintyg för genomförd verksamhet
- Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsbidrag för studieförbund - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 september.

Bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar.

Föreningar som har orienteringsverksamhet kan söka detta bidrag.

Bidrag för framtagande av orienteringskartor

Andra bidrag som föreningar kan söka

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 17 februari 2023