Bli stödberättigad förening

För att en förening ska kunna söka bidrag eller få annat stöd av kommunen måste den vara stödberättigad.

Eskilstuna kommunen arbetar med att skapa dom bästa förutsättningarna för Eskilstunas föreningsliv. Viktiga förändringar är på gång inom stödet till föreningslivet. Ett förslag på policy och riktlinjer för stöd till föreningslivet ska upp till beslut i kommunfullmäktige i december.

En ny webbportal för bokning och bidrag är under uppbyggnad. Den nya portalen kommer bli föreningars verktyg för att ansöka om bidrag, se status på ansökan, boka lokaler och kommunicera med kommunens föreningsstöd på ett enkelt sätt. För att kunna boka lokaler och ansöka om bidrag från och med januari 2022 måste er förening lägga upp sig som ny kund i den nya portalen och ansöka om att bli stödberättigad förening igen.

Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:

 • Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill säga inte ha kommersiella mål.
 • Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt ändamål, till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social hjälpverksamhet. Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på Skatteverkets webbplats
 • Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.
 • Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
 • Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald, motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.
 • Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.
 • Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120 kronor för en familj.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller även:

 • Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn och unga med funktionsnedsättning att delta i verksamheten.
 • Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Föreningar kan bli granskade

Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de lever upp till dessa kriterier. En förening som har brister och inte rättar till dessa inom skälig tid, slutar att vara stödberättigad och har därmed inte rätt att få bidrag eller annat stöd från kommunen.

Föreningar och allmännyttig verksamhet

En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell (enligt Skatteverkets definition) och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer.

För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig och därmed leva upp till följande krav (enligt Skatteverkets definition):

 • Ändamålskravet: Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.
 • Verksamhetskravet: Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten också till minst 90-95 procent tillgodose allmännyttiga ändamål.
 • Öppenhetskravet: Föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas godtagbara naturliga begränsningar.
 • Fullföljdhetskravet: Föreningens inkomster ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.
 • Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, dopning, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
 • Verksamheten ska underlätta för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.
 • Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 25 oktober 2021