Bli stödberättigad förening

För att en förening ska kunna söka bidrag, få lägre pris vid hyra av kommunens anläggningar och lokaler eller få annat stöd av kommunen måste föreningen vara stödberättigad.

Föreningar som registrerat sig hos Skatteverket och fått ett organisationsnummer kan ansöka om att bli stödberättigad förening.

Kontakta föreningsstöd om du har frågor eller funderar över om er förening kan bli stödberättigad.

Föreningen ska ha ideella mål med verksamheten, det vill säga inte ha kommersiella mål. Verksamheten kan vara inom till exempel kultur, idrott, utbildning, miljö eller social hjälpverksamhet.

Föreningen ska ha sitt säte, det vill säga sin huvudort, i Eskilstuna kommun och bedriva en stor del av sin stödberättigade verksamhet i Eskilstuna kommun.

Föreningen ska följa generella lagar såsom barnkonventionen och diskrimineringslagen samt de lagar och regler som gäller deras specifika verksamhet.

Föreningen ska begära in begränsat registerutdrag för ledare som har direkt eller regelbunden kontakt med barn och unga i föreningen. Detta ska upprepas vartannat år för respektive ledare.

Föreningen ska varje år uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister samt bifoga senaste stadgar, årsmötesprotokoll, inklusive revisorernas berättelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse med resultat- och balansräkning.

Ekonomiskt bidrag och subventioner av hyra ska inte lämnas till en förening om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten,

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Föreningar kan bli granskade

Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de lever upp till dessa regler. En förening som har brister och inte rättar till dessa inom skälig tid, slutar att vara stödberättigad och har därmed inte rätt att få bidrag eller annat stöd från kommunen.

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 4 januari 2024