Eskilstuna kommun

Om oss

Eskilskällan är den gemensamma samarbetsytan och webbplatsen för Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer. Här kan du kontakta oss eller själv söka i databaser, ta del av foton från förr, studera äldre kartor och läsa spännande artiklar.

Ställ din fråga till oss på Eskilskällan

Här följer en lista över de arkiv, bibliotek och museer som bidrar med material till Eskilskällan.

Arkiv Sörmland är en resurs för föreningar och företag i Sörmland som behöver hjälp att ta hand om sina arkiv.

Vi är en ideell förening med syfte att vårda och bevara arkiv från den enskilda sektorn i Sörmland. Detta innefattar arkiv från bland annat föreningar, företag, stiftelser, fonder, press, gårdar, personer och släkter. Verksamheten stöds av Region Sörmland, Statens kulturråd och länets kommuner.

Arkiv Sörmland är en medlemsorganisation. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar med att ta hand om deras arkiv. Under senare år har stora insatser gjorts för att även kunna ta emot medlemmars digitala handlingar genom skapandet av ett e-arkiv. Vi ger tips och råd i arkivfrågor liksom informerar om vikten av att bevara enskilda arkiv, som inte har samma skydd i lagen som de offentliga. Hos oss finns även möjlighet att delta i introduktionskurser i arkivvård och digitalt långtidsbevarande.

Vi ordnar och registrerar arkivhandlingar liksom skapar förvaringsmöjligheter för enskilda arkiv från både verksamma som upphörda verksamheter. Ett viktigt samarbete sker med länets kommunarkiv, då dessa står för den framtida förvaringen av de föreningsarkiv som vi hjälper till att ta hand om. Arkiven från föreningar i Eskilstuna får således sin framtida förvaring hos Eskilstuna stadsarkiv och kan beställas fram genom Eskilskällan.

I vår arkivdepå i Arkivhuset förvaras i första hand företagsarkiv, många av dem deponerade. Här finns bland annat arkiv från Nyby bruk, Assa-Stenman, Bolinder-Munktell, Forssjö bruk och Eskilstuna Stålpressnings AB. Bland de gårdsarkiv vi förvarar kan nämnas Biby, Tummelsta, Vilsta och Rossvik. Hos oss finns också tidningslägg från lokala tidningar såsom Eskilstuna-Kuriren, Folket och Sörmlandsposten.

Arkiv Sörmlands webbplats

Stadsarkivet tar hand om, bevarar och tillgängliggör arkiven från Eskilstuna kommun och de äldre kommuner som funnits här tidigare innan de uppgått i dagens kommun.

De kommunala arkiven är från 1863 fram till idag. Här finns bland annat kommunala beslut, skolbetyg, fattigvårdsmaterial, bygglovshandlingar samt en stor mängd kartor och ritningar.

Bland det material som utgörs av kartor och ritningar finns bland annat tomtkartor för de fastigheter som ligger inom Eskilstuna stads område (ytterområden ingår ej). Genom tomtkartorna kan man se vilka gränser som stakats ut för tomten, samt ibland gällande servitut kring exempelvis rättigheter i förhållande till infartsvägar och liknande.

Äldre kartor kan visa gränsdragningar och indelningar och ge en allmän bild av hur olika platser sett ut vid en viss tidpunkt. Med hjälp av vissa stadskartor är det möjligt att lokalisera fastigheter, vars tidigare husnummer annars bara är ett nummer utan betydelse. Förutom de centrala stadsdelarna och övriga planlagda områden finns en del kartor från landsbygden omkring.

Tomtindelningar, avstyckningskartor och olika planritningar ingår i Stadsingenjörskontorets arkiv, vars äldre delar förvaras i Stadsarkivet. Dessutom har vi hand om tusentals andra tekniska ritningar. I arkivbeståndet som lämnats in från Tekniska verken finns bland annat olika konstruktionsritningar samt ritningar över vatten- och avloppsledningar.

En stor samling fotografier kommer från Modellverkstaden, en kommunal enhet som dokumenterade stadsmiljön i samband med förändringar och rivningsarbeten. Modellverkstadens bilder skildrar framförallt 1960-talets Eskilstuna. Delar av denna bildsamling finns redan sökbar i Sök i samlingar. Modellverkstadens originalbilder skannas fortlöpande och ett stort antal av dem görs tillgängliga digitalt varje år.

Stadsarkivet bevarar även enskilda arkiv från bland annat idrottsföreningar, fackföreningar, politiska partier, studieförbund och hembygdsföreningar.

Förutom de arkiv som nämnts ovan kan du hitta många enskilda arkiv från andra organisationer som räknas till våra folkrörelser. Dit hör exempelvis de lokala logerna inom nykterhetsrörelsen som växte kraftigt årtiondena kring sekelskiftet 1900. Om du är släktforskare och känner till någon släkting från den tiden som var engagerad fackligt, politiskt, eller som nykterist, är chanserna stora att hitta information kring detta.

Dessutom har vi ett flertal arkiv från personer och släkter med anknytning till Eskilstuna och dess historia. Här märks arkiv efter Samuel Schröderstierna, Sven Rinman, släkterna Sergel och Hermelin. Bland de personrelaterade arkiven finns förutom de mer kända arkivbildarna intressanta mindre arkiv som också har mycket att berätta om enskilda kvinnors och mäns yrkesliv och verksamhet.

Eskilstuna stadsarkivs webbplats

Stadsbibliotekets lokalsamling i Eskilskällan innehåller främst litteratur rörande Eskilstuna kommun, men här finns också litteratur om de nio kommunerna i Södermanland. Samlingen omfattar ca 12 000 volymer. Den består av alla slags medier av såväl populär som vetenskaplig karaktär. Det är facklitteratur i alla ämnen, årsböcker, småskrifter, tidskrifter, noter, kartor, fonogram, dvd/videofilmer m.m.

Mikrofilmade tidningar

Hos Stadsbiblioteket finns samlat mikrofilmade tidningar. Eskilstuna-Kuriren mikrofilmas fortlöpande och finns efter ca ett halvt år efter utgivningsdag på mikrofilm. Den äldsta tidningen är Eskilstuna allehanda från 1844. Tidningarna går bra att beställa fram vid bibliotekets infodisk och kan studeras i den nya mikrofilmsläsaren som står i Eskilskällans forskarsal.

Stadsbiblioteket tillhandahåller även datorer med program och resurser för släktforskare. För mer information se Släktforskning i Eskilskällan

Bibliotekens webbplats

Eskilstuna stadsmuseums viktigaste funktion i Eskilskällan är att med sitt rika foto- och föremålsmaterial bidra med källmaterial och skildra historien. I samlingarna finns drygt 70000 föremål och över 350 000 fotografier och negativ. Vi arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten för allmänheten. Nu finns både foton och föremålsbilder att söka i Sök i samlingar och det tillkommer fler för var år.

Vi svarar på frågor kring samlingarna samt samlar in nya föremål och fotografier i syfte att öka kunskapen om Eskilstunas historia och samtid. Har du ett foto eller ett föremål som du vill lämna in, kontakta oss. Du når oss på samlingar.stadsmuseet@eskilstuna.se

Fotosamlingen består av foton och negativ från äldre ateljéfotografier, amatörfotografer och även från välkända eskilstunafotografer som Teddy Aarni och Rolf Bergström. I samlingen återfinns också vykortsamlingen, gruppbildsamlingen och porträttsamlingen.

Stadsmuseet har även drygt 300 arkiv efter privatpersoner och en del företag och föreningar. I våra arkivförteckningar, som är gemensamma för arkiven och museet, går det bra att fritextsöka. Materialet består av allt från brev, betyg, gesällbrev, pass och arbetsbetyg till fotoalbum, dikter och skisser.

Sedan 1987 har museet gjort en rad olika kulturhistoriska dokumentationer. Målsättningen är att beskriva eskilstunabornas liv och arbete förr och nu. Är du intresserad av att veta mer om t.ex. Munktellområdet eller om Bok-Öbergs, då är dokumentationerna en passande fördjupning.

Ett annat efterfrågat material är museets inventeringar. Under 1970- och 1980-talet inventerades socknarna och de byggnader som ansågs kulturhistoriskt värdefulla. Även delar av Eskilstuna och Torshälla tätort finns med. Industrier på landsbygden och vissa i tätorten inventerades likaså under samma period.

Har du frågor om kulturmiljövården är du också välkommen att kontakta vår stadsantikvarie. Hon svarar på frågor om kulturmiljö och byggnadsvård. Du kan till exempel få råd om hur ditt hus ska underhållas på ett kulturhistoriskt riktigt sätt, om vilka material och vilken teknik som bör användas.

Eskilstuna stadsmuseums arkiv webbplats

Konstmuseet

Eskilstuna konstmuseums samling består av verk från 1600-talet fram till idag. Tonvikten ligger på svensk 1900-talskonst och här återfinns kända namn som Albin Amelin, Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Otte Sköld, Olle Olsson Hagalund, Axel Fridell, Evert Lundqvist, Einar Jolin, Sven X:et Erixson, Bror Hjorth, Otto G Carlsund och många fler.

Nya verk i samlingen

Senast inköpta verk till samlingen är bland annat av Cajsa von Zeipel, Lars Lerin och Ann Eringstam. Nya verk finns även av Irene Nordli (NO), Peter Frie, Astrid Sylwan, Katerina Mistal, Carina Marklund och Fredrik Lindqvist (alla SE). Keramiker Jakob Robertsson och glaskonstnär Elisabeth Henriksson finns nu också representerade.

Eskilstuna konstmuseums samling omfattar drygt 1 000 verk, samt ca 5 000 grafiska blad, varav ett drygt hundratal just nu visas i utställningshallarna.

Depositionskonsten

Eskilstuna konstmuseum ansvarar också för Eskilstuna kommuns egen konstsamling, den så kallade depositionskonsten. Samlingen omfattar drygt 5 000 verk, vilka utlånas till olika kommunala, offentliga miljöer, där du som medborgare kan ta del av dem.

Är du kommunalanställd och vill låna verk ur depositionskonstsamlingen till din arbetsplats? Kontakta Carolina Tell.

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum står för drift, vård och underhåll av den offentliga konsten.

Eskilstuna konstmuseums webbplats

I Eskilstuna kommuns musikarkiv finns musikmaterial med Eskilstunaanknytning. Nu finns en förteckning över alla inspelningar som finns i arkivet. I arkivet går det att hitta ca 1000 fonograminspelningar (CD, MC, LP, EP, vinylsinglar, 78-varvsskivor etc), vilket är det huvudsakliga innehållet. Dessutom finns film, noter, böcker, affischer, tidskrifter, urklipp och foton samlade fram till år 2016.

Med Eskilstunaanknytning menas att musikern/musikgruppen ska ha levt och verkat i Eskilstuna under en tid av sin karriär. Främst samlar vi in lokalt producerat material, men även utflyttade Eskilstunabors alster är av intresse. Tag gärna kontakt med Eskilskällan om ni tror er ha intressant material.

Fonogram och noter är sökbara i musikarkivets katalog.

Eskilstuna kommuns musikarkivs webbplats

Ursprunget till Svenskt barnbildarkiv kommer från ett stort och brinnande intresse för barns bildskapande hos en nyutexaminerad teckningslärare i Eskilstuna. Han började samla in och spara barns bilder. Av bilderna i sin samling gjorde han vandringsutställningar för att visa barnens verk och låta dem inspirera fler barn att vilja måla.

När hans samlingen vuxit sig för stor för att hanteras privat, åtog sig Eskilstuna kommun att ta över huvudmannaskapet för samlingen. Detta var 1977 och blev uppstarten för Svenskt barnbildarkiv. Sedan dess har bildsamlingen utökats och består i dag av cirka 650000 bilder; teckningar, målningar, illustrationer, applikationer, digitalt framställda bilder, fotografier och filmer, som skapats av barn upp till 20 år. De äldsta bilderna i arkivet gjordes i slutet av 1700-talet och de senaste nuvarande år. De äldsta samlingarna från Eskilstuna gjordes i början av 1900-talet.

Bilderna i arkivet är gjorda av barn från hela Sverige, men inom Eskilskällan lyfts samlingar från Eskilstuna fram. Alla bilder har lika stort värde i arkivet. Ingen bild refuseras för att den anses vara av tekniskt eller estetiskt sämre kvalitet. De sparas i arkivet för att forskare, studenter och allmänhet ska kunna ta del av barnens egna bildberättelser. Bilderna blir källmaterial och utgångspunkt för iakttagelser och forskning inom många olika ämnesdiscipliner. Exempelvis kan en forskare som intresserar sig för det lilla barnets bildspråksutveckling, studera och jämföra klotterbilder som är gjorda av många ettåringar eller bildspråkets utvecklingen hos barn från ett år till sex år.

Samlingarna hos SBBA kan delas in i tre olika huvudkategorier.
Privata samlingar, som innehåller bilder som någon har gjort hemma. Skolsamlingar, som innehåller bilder som barn gjort under pedagogisk ledning t ex i skolor eller förskolor.
Tävlingssamlingar, som innehåller bilder som tillkommit i ett tävlingssammanhang då barn har uppmanats att skapa en bild på ett givet tema.
Dessutom finns dokumentation om hur samlingen uppkommit, så kallat kringmaterial, i speciella mappar.

Eskilskällan

Rum i Stadsbiblioteket med lokalhistoriskt material och möjlighet till forskning.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Forskarsalen öppet samma tider som Eskilstuna stadsbibliotek

Bemanningstid: måndagar kl. 13.00-15.00, OBS! ej bemannat sommaruppehåll.
(Övriga tider efter överenskommelse).

Uppdaterad: 3 februari 2023