Främjande trygghetsarbete

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett av kommunens prioriterade områden. Målsättningen är att öka den upplevda tryggheten i Eskilstuna kommun.

Här kan du läsa om kommunens utvecklingsarbete inom trygghet och brottsförebyggande arbete.

I Strategisk inriktning och Årsplan är en av kommunens prioriterade frågor att motverka segregation och verka för attraktiva stadsdelar. Fem stadsdelar är prioriterade i det arbetet:

Fröslunda, Lagerberg, Nyfors, Skiftinge och Årby.

Det finns skillnader och ojämlikheter mellan stadsdelarna idag. För att nå visionen, de strategiska målen och beslutade processmål behöver arbetet utvecklas med att nå ett sammanhållet, jämlikt och jämställt Eskilstuna. Utvecklingen av Eskilstunas attraktivitet förutsätter attraktiva stadsdelar och ett Eskilstuna som håller samman. För att klara det krävs ett samordnat och långsiktigt arbete för att öka skolans kunskapsresultat, fler i jobb, ökad tillit och trygghet samt utveckling av attraktiva offentliga miljöer.

Målet är att säkerställa att det har skett en positiv utveckling på kort och lång sikt i prioriterade stadsdelar gällande:

  • Flickors och pojkars uppväxtvillkor
  • Fler i jobb och anställningsbarhet
  • Delaktighet och inflytande
  • Attraktiva och trygga miljöer​

Samverkan för ökad trygghet bland barn och unga i Eskilstuna kommun.

Trygga Unga är ett nära samarbete mellan skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis för att gemensamt identifiera unga som är i riskzon för kriminalitet och missbruk. Syftet är att nå fram till ungdomar för att förebygga risker, och för att mobilisera flera av samhällets delar när en ungdom är på väg att hamna snett.

Trygga unga ska bidra till ett tryggare Eskilstuna. Vi intensifierar arbetet med att öka tryggheten bland barn och unga genom att stärka upp med fler socialsekreterare, fritidsledare och andra kompetenser som ska jobba gemensamt kring barn och ungdomar. Genom att vi gemensamt skapar hopp om framtiden och visar att samhället finns och gör gott. Att det finns hjälp att få, och möjlighet till jobb, studier och en aktiv fritid arbetar vi för att minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet. Målgruppen år primärt unga från 13 år.

Uppsökande och förebyggande arbete
Vi jobbar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser och arbetet sker i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet enligt modellen SSPF (SSPF är en modell för samverkan mellan just skola, socialtjänst, Polis och fritidsverksamhet) Medarbetare i Trygga Unga utgår från skolan på dagtid och finns mobilt i Eskilstunas olika stadsdelar under kvällar, helger och lov. Flera verksamheter arbetar tillsammans med fokus på hela dygnet, hela veckan, året runt. Syftet är att öka tryggheten hos barn och unga och att skapa positiva sociala nätverk med trygga vuxna för att motverka utanförskap, förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteenden.

Vi arbetar fysiskt uppsökande och med öppen verksamhet.
Vid särskilda händelser som kan skapa social oro samordnas insatser via Trygga unga. Arbetet bedrivs uppsökande och syftet är att skapa trygghet och förebygga kriminalitet genom ökad mobilitet, närvaro och relationsskapande arbetssätt.

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och positiva sociala nätverk för barn och unga i hela Eskilstuna. Det gör vi bland annat genom stärkt samverkan med föreningslivet och ideella organisationer. I våra öppna verksamheter erbjuds kontakt med trygga vuxna som kan erbjuda aktiviteter och stöd, i grupp eller enskilt.

Avhopparverksamheten identifierar, kontaktar och arbetar för att motivera till förändring och erbjuda alternativ till en kriminell livsstil. Arbetet syftar även till att minska rekrytering av barn och unga till kriminella miljöer.

Modellen som används för arbetet kommer från rapporten Orten bortom våldet skriven av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark år 2017. Modellen bidrar till att sortera och strukturera kommunens arbete på kort och lång sikt.

Modellen presenterar en strategi som sträcker sig över 18 år för att vända en negativ utveckling med social obalans, utsatthet och våld. I tre faser beskrivs initiala insatser för att skapa förutsättningar till att påbörja en förändring och skapa en långsiktig utveckling. Modellen har ett holistiskt perspektiv och ger riktning för de steg som behöver tas för att skapa utveckling i komplexa frågor.

Syftet med samverkansprojektet är att öka den offentliga närvaron i Årby och Fröslunda med målet att minska utanförskap, öka trygghet och få fler människor i egen försörjning.

Projektets mål handlar om att skapa en välkomnande, inkluderande och utvecklande plats samt att bidra till en än mer levande och attraktiv boende- och stadsmiljö. Projektet ska ge förvaltningar och bolag förutsättningar för att samverka på ett nytt sätt. De kvantitativa målen handlar om att minska arbetslösheten och stötta individen på vägen till egen försörjning bland annat genom stöd till de som har behov av att utvecklas i det svenska språket.

Eskilstuna kommun kommer mellan perioden maj 2020-maj 2021 att ingå i SKRs pilot för medborgardialog i den komplexa frågan trygghet. Arbetet med medborgardialog i komplexa frågor bidrar till att nå de målsättningar som kommunkoncernens har för ökad trygghet, jämlikhet och attraktivitet i våra prioriterade stadsdelar.

Under perioden oktober 2020 till maj 2021 pågår en medborgardialog om trygghet i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp, delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen.

Uppdaterad: 5 maj 2021