Främjande trygghetsarbete

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett av kommunens prioriterade områden. Målsättningen är att öka den upplevda tryggheten i Eskilstuna kommun.

Här kan du läsa om kommunens utvecklingsarbete inom trygghet och brottsförebyggande arbete.

I Strategisk inriktning och Årsplan är en av kommunens prioriterade frågor att motverka segregation och verka för attraktiva stadsdelar. Fem stadsdelar är prioriterade i det arbetet:

Fröslunda, Lagerberg, Nyfors, Skiftinge och Årby.

Det finns skillnader och ojämlikheter mellan stadsdelarna idag. För att nå visionen, de strategiska målen och beslutade processmål behöver arbetet utvecklas med att nå ett sammanhållet, jämlikt och jämställt Eskilstuna. Utvecklingen av Eskilstunas attraktivitet förutsätter attraktiva stadsdelar och ett Eskilstuna som håller samman. För att klara det krävs ett samordnat och långsiktigt arbete för att öka skolans kunskapsresultat, fler i jobb, ökad tillit och trygghet samt utveckling av attraktiva offentliga miljöer.

Målet är att säkerställa att det har skett en positiv utveckling på kort och lång sikt i prioriterade stadsdelar gällande:

  • Flickors och pojkars uppväxtvillkor
  • Fler i jobb och anställningsbarhet
  • Delaktighet och inflytande
  • Attraktiva och trygga miljöer​

Trygga barn och unga är en del av Eskilstuna kommuns långsiktiga arbete med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Genom att socialtjänst, skola och fritid arbetar mer tillsammans med nya arbetssätt och samverkansformer vill vi förbättra det arbete som redan görs inom kommunen och med samverkande myndigheter som polisen och Region Sörmland.

Modellen som används för arbetet kommer från rapporten Orten bortom våldet skriven av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark år 2017. Modellen bidrar till att sortera och strukturera kommunens arbete på kort och lång sikt.

Modellen presenterar en strategi som sträcker sig över 18 år för att vända en negativ utveckling med social obalans, utsatthet och våld. I tre faser beskrivs initiala insatser för att skapa förutsättningar till att påbörja en förändring och skapa en långsiktig utveckling. Modellen har ett holistiskt perspektiv och ger riktning för de steg som behöver tas för att skapa utveckling i komplexa frågor.

Uppdaterad: 11 juli 2024