Eskilstuna kommun

Främjande trygghetsarbete

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett av kommunens prioriterade områden. Målsättningen är att öka den upplevda tryggheten i Eskilstuna kommun.

Här kan du läsa om kommunens utvecklingsarbete inom trygghet och brottsförebyggande arbete.

I Strategisk inriktning och Årsplan är en av kommunens prioriterade frågor att motverka segregation och verka för attraktiva stadsdelar. Fem stadsdelar är prioriterade i det arbetet:

Fröslunda, Lagerberg, Nyfors, Skiftinge och Årby.

Det finns skillnader och ojämlikheter mellan stadsdelarna idag. För att nå visionen, de strategiska målen och beslutade processmål behöver arbetet utvecklas med att nå ett sammanhållet, jämlikt och jämställt Eskilstuna. Utvecklingen av Eskilstunas attraktivitet förutsätter attraktiva stadsdelar och ett Eskilstuna som håller samman. För att klara det krävs ett samordnat och långsiktigt arbete för att öka skolans kunskapsresultat, fler i jobb, ökad tillit och trygghet samt utveckling av attraktiva offentliga miljöer.

Målet är att säkerställa att det har skett en positiv utveckling på kort och lång sikt i prioriterade stadsdelar gällande:

  • Flickors och pojkars uppväxtvillkor
  • Fler i jobb och anställningsbarhet
  • Delaktighet och inflytande
  • Attraktiva och trygga miljöer​

Arbetet ska leda till ökade förutsättningar för ett gott liv med trygghet, mening och delaktighet för Eskilstunas barn och ungdomar.

Trygghet är en samhällsfråga som kräver engagemang från hela samhället. Genom att arbeta tillsammans för Trygga unga vill kommunen bidra till ett tryggt liv för barn och ungdomar i Eskilstuna. Målgruppen är ungdomar i åldern 13 till 20 år med fokus på de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och missbruk.

Genom att arbeta tillsammans kan kommunen agera starkare i det främjande och förebyggande arbetet. Det är många insatser som bidrar i det stora trygghetsarbete där Trygga unga är en viktig del.

I arbetet med Trygga unga vill kommunen bidra till:

  • Ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet
  • Ökad närvaro av vuxna i ungdomarnas vardag
  • Ökad offentlig närvaro i Eskilstunas stadsdelar
  • Ökad samverkan med civilsamhället och föreningslivet
  • Ökad samordning vid särskilda oroskapande händelser
  • Ökad förmåga att stötta enskilda individers möjlighet att ändra sitt liv för att komma bort från kriminalitet.

Modellen som används för arbetet kommer från rapporten Orten bortom våldet skriven av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark år 2017. Modellen bidrar till att sortera och strukturera kommunens arbete på kort och lång sikt.

Modellen presenterar en strategi som sträcker sig över 18 år för att vända en negativ utveckling med social obalans, utsatthet och våld. I tre faser beskrivs initiala insatser för att skapa förutsättningar till att påbörja en förändring och skapa en långsiktig utveckling. Modellen har ett holistiskt perspektiv och ger riktning för de steg som behöver tas för att skapa utveckling i komplexa frågor.

Syftet med samverkansprojektet är att öka den offentliga närvaron i Årby och Fröslunda med målet att minska utanförskap, öka trygghet och få fler människor i egen försörjning.

Projektets mål handlar om att skapa en välkomnande, inkluderande och utvecklande plats samt att bidra till en än mer levande och attraktiv boende- och stadsmiljö. Projektet ska ge förvaltningar och bolag förutsättningar för att samverka på ett nytt sätt. De kvantitativa målen handlar om att minska arbetslösheten och stötta individen på vägen till egen försörjning bland annat genom stöd till de som har behov av att utvecklas i det svenska språket.

Eskilstuna kommun kommer mellan perioden maj 2020 till juni 2021 att ingå i SKRs pilot för medborgardialog i den komplexa frågan trygghet. Arbetet med medborgardialog i komplexa frågor bidrar till att nå de målsättningar som kommunkoncernens har för ökad trygghet, jämlikhet och attraktivitet i våra prioriterade stadsdelar.

Under perioden oktober 2020 till juni 2021 pågår en medborgardialog om trygghet i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp, delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen.

Uppdaterad: 23 januari 2023