Trygga unga är en del av Eskilstuna kommuns långsiktiga arbete med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. Fokus ligger på barn och ungdomar i åldern 13–20 år som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Arbetet med Trygga unga innebär att alla ansvariga parter ska utveckla, förstärka och förbättra det arbete som redan görs genom att utveckla samverkansformer och arbetssätt tillsammans.

Målsättning och vision

Genom att upptäcka och agera på risksignaler i ett så tidigt skede som möjligt vill Eskilstuna kommun bidra till att kriminalitet och missbruk inte blir en del av barns och ungdomars liv. Därför förstärks främjande och förebyggande arbete. Det sker både genom att utöka antalet medarbetare men också genom att utveckla arbetssätt och samarbetsformer.

Genom att socialtjänst, skola och fritid arbetar mer tillsammans med nya arbetssätt vill vi förbättra det arbete som redan görs inom kommunen och med samverkande myndigheter som polisen.

  • Vi fokuserar på barnets och ungdomens livssituation genom att se barnets och ungdomens behov hela dagen, hela året.
  • Vi arbetar tillsammans för att ha samma utgångspunkt för vårt agerande.
  • Vi nyttjar varandras kompetenser.
  • Vi arbetar med barnet och ungdomen i fokus.

Organisation

Arbetet med Trygga unga i Eskilstuna leds av en strategiskt operativ grupp (SOG) som består av områdeschefer från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Genom gruppen formas samverkan mellan förvaltningarna på ledningsnivå. Gruppen jobbar tillsammans för att säkra goda förutsättningar för samarbete inom kommunens olika verksamheter med fokus på ungdomen.

En samordnare arbetar med att samordna Trygga ungas olika delar.

Trygga ungas olika delar

  • SSPF-samverkan: Ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid ger bättre förutsättningar för de fyra parterna att förebygga kriminalitet och missbruk bland barn och ungdomar. SSPF utgår från skolan.
  • Det mobila samverkansteamet: Består av fritidsledare och ungdomsutvecklare från Team Fritid (Kultur och fritidsförvaltningen) och förebyggande socialsekreterare från Team Förebygg (Socialförvaltningen). De arbetar mobilt med koppling till skolor, fritidsgårdar och områdesarbete. Ökad vuxennärvaro i barns och ungdomars vardag i kombination med mobilitet och en ökad tvärprofessionell samverkan skapar förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.
  • Ökad offentlig närvaro: Mötesplats Årby med Jobbcentrum Nord och Mötesplats Fröslunda Fröet med Jobbcentrum Syd är exempel på samverkansprojekt med syfte att öka den offentliga närvaron. Andra exempel är det mobila samverkansteamets som skapar ökad närvaro genom att vistas ute i olika områden.
  • Stöd till ett liv utan kriminalitet: Insatser och arbetssätt för att identifiera och förebygga kriminalitet, utreda och bedöma kriminalitet samt stötta och motivera de som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Samordnade insatser vid särskild oro och särskilda händelser: Eskilstuna kommuns olika verksamheter jobbar tillsammans om oro uppstår eller särskilda händelser inträffar. Fortsätta att utveckla samarbetsformer.

Madeleine Sackemark

Samordnare Trygga unga

Telefon:

Uppdaterad: 18 augusti 2023