Trygga barn och unga är en del av Eskilstuna kommuns långsiktiga arbete med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Genom att socialtjänst, skola och fritid arbetar mer tillsammans med nya arbetssätt och samverkansformer vill vi förbättra det arbete som redan görs inom kommunen och med samverkande myndigheter som polisen och Region Sörmland.

Inriktning

Den övergripande inriktningen för Trygga barn och unga är att, med hjälp av samverkan, förebygga ogynnsam utveckling eller normbrytande beteende genom att gemensamt stärka skyddsfaktorer för samtliga barn och unga med särskilt fokus på de som identifieras ha riskfaktorer.

Samverkansarbetet utgår ifrån att gemensamt:

  • Identifiera och uppmärksamma riskfaktorer så tidigt som möjligt i en ogynnsam utveckling.
  • Kartlägga behov och inleda arbete med att stärka relevanta skyddsfaktorer så snart som möjligt efter identifierat behov.
  • Samverka i vardagen med ett fokus på barn och ungas bästa för att möjliggöra rätt stöd och insatser utifrån behov.
  • Ha en flexibilitet för att kunna ställa om och förstärka vid särskild oro och särskilda händelser.

Gemensamma mål

Långsiktigt strävar arbetet mot att färre barn och unga i Eskilstuna kommun utvecklar normbrytande beteende och/eller hamnar i missbruk, kriminalitet eller utanförskap. Samverkan sker med fokus på främjande och förebyggande arbete för barn och ungas trygga uppväxtvillkor.

Inom Trygga barn och unga har gemensamma mål tagits fram med grund i evidensbaserade skyddsfaktorer. Målen går ut på att gemensamt:

  • Stärka skolanknytning och bidra till måluppfyllelse i skolan.
  • Stärka barn och ungas självkänsla och framtidstro.
  • Stärka barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid med positiva umgängen och aktiviteter.
  • Stärka föräldrar till positiva attityder och uppfostringsstrategier.

Detta har också kompletterats med ett mål för att gemensamt stärka barn och unga att lämna missbruk eller kriminalitet.

Exempel på samverkan

Inom Trygga barn och unga arbetar vi med många olika arbetssätt och samverkansformer. Detta är endast ett axplock.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Torshälla, Årby, Skiftinge, Centrum och Fröslunda. Dessa är tillgängliga för alla vårdnadshavare med barn i Eskilstuna kommun. På Familjecentralerna sker samverkan med barnhälsovården i Regionen i olika utsträckning och där finns bland annat Öppna förskolan och familjevägledare. Genom samverkan kan behov av stöd hos barn eller föräldrar upptäckas tidigt och förebyggande stöd erbjudas.

Team förebygg barn

Detta är ett team med förebyggande socialsekreterare som till stor del arbetar mobilt med utgångspunkt i låg- och mellanstadieskolor. De samverkar med skolorna för att kunna erbjuda stöd till de barn som behöver det.

Trygga unga-teamet

Teamet består av medarbetare från Team förebygg ungdom med förebyggande socialsekreterare och Team fritid med fritidsledare och ungdomsutvecklare. Teamet har sitt fokus i högstadie- och gymnasieskolor för daglig samverkan samt på fritidsgårdar och i bostadsområden för mobilt förebyggande och trygghetsskapande arbete.

Barnhälsoteam, elevhälsoteam och SSPF (Skola, socialtjänst, polis, och fritid)

Detta är tre samverkansformer för förskola, grundskola och gymnasieskola som skapar förutsättningar för att tidigt upptäcka riskfaktorer hos barn och ungdomar i Eskilstuna kommun. Då riskfaktorer identifieras kan samverkansparterna arbeta gemensamt och förebyggande.

Madeleine Sackemark

Samordnare Trygga barn och unga

Telefon:

Uppdaterad: 29 april 2024