Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det handlar om att om att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och krig.

Vi arbetar med att förebygga samhällsstörningar och vara förberedda för att hantera olika händelser som till exempel stora bränder, översvämningar och omfattande elavbrott.

I arbetet ingår även planering för hur kommunen ska agera tillsammans med andra samhällsaktörer, för att grundläggande funktioner ska fungera vid en samhällsstörning.

Alla invånare har också ett eget ansvar och ska planera för att kunna klara sig själv i en vecka utan el, vatten eller annat stöd från samhället.

Samlad information från svenska myndigheter – krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en samhällsstörning eller allvarlig händelse. Här finns information om hur du kan kontakta myndigheter, kommuner eller andra som har ansvar när en samhällsstörning inträffar. Du får veta vad som händer och vad du själv kan göra.

Krisled­ning

Eskilstuna kommuns kris­lednings­organi­sation aktiveras vid samhällsstörningar, allvarliga eller extraordinära händelser. Till exempel när kommunens verksamhet är allvarligt påverkad eller om det finns ett stort behov av sam­verkan mellan olika aktörer. Det kan handla om cyberangrepp, omfattande översvämningar, smitt­samma sjuk­domar, allvarliga hot eller social oro med större påverkan.

Krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagande

Eskilstuna kommun arbetar aktivt för att invånare ska få stöd utifrån psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser (POSOM) genom samordningsinsatser. Det innebär att de drabbade ska få stöd när den ordinarie stödverksamheten inte räcker till. Det kan vara vid en större samhällsstörning eller olyckshändelse.

Vid en samhällsstörning kommer samhällets hjälp först att gå till dem som bäst behöver den. Var förberedd – det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen.Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Se över din hemberedskap.

Eskilstuna kommun har även ett geogra­fiskt områdes­ansvar vid höjd bered­skap, något som rege­ringen beslutar om.

Höjd beredskap innebär att Sverige är i krigs­fara eller att Sverige är i krig. För Eskilstuna kommun inne­bär arbetet bland annat att förse invå­nare med infor­mation och hålla dem upp­date­rade om läget, stötta för­svars­makten och sam­ordna insat­ser lokalt, till exem­pel ran­sone­ringar.

Eskilstuna kommun ska

  • se till att VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning,
  • ha en krisledning med grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.

VMA-systemet används för att varna och informera allmänheten vid olyckor eller vid risk för olyckor. VMA-systemet är dels ett utomhuslarm, dels ett meddelande i samtliga radio- och TV-kanaler samt på sidan 599 i SVT Text.

Signalen utomhus består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan.

Signalen VMA betyder att du ska gå inomhus, stänga fönster och dörrar, samt eventuell ventilation och lyssna på radion för att få mer information.

När faran har upphört sänds signalen ”faran över”: en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Utomhuslarmet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler före detta klockslag och när provet är avslutat.

Det finns mer att läsa om VMA på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) webbplats och även på SOS Alarm:s webbplats.

Adella Mawas

Samordnare civilt försvar

Telefon:

Miryame Malmquist

Krisberedskapssamordnare

Telefon:

Uppdaterad: 10 juli 2024