Eskilstuna kommun

Vi arbetar med att förebygga samhällsstörningar och vara väl förberedda för att hantera händelser som till exempel stora bränder, översvämningar och omfattande elavbrott.

I arbetet ingår även planering för hur kommunen ska agera tillsammans med andra samhällsaktörer, för att grundläggande funktioner ska fungera även i kris. Se mer om hur vi arbetar med krisberedskap i filmerna nedan.

Samlad information från svenska myndigheter – krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns information om hur du kan kontakta myndigheter, kommuner eller andra som har ansvar vid en kris. Du får veta vad som händer och vad du själv kan göra.

Krisled­ning

Eskilstuna kommuns kris­lednings­organi­sation aktiveras i regel ett par gånger per år. Varje förvalt­ning ansvarar för sitt förvalt­nings­område i alla situa­tioner men trygghets- och säker­hets­enheten har en särskild roll i att sam­ordna och bevaka risk­bilder, som till exempel väder­händelser, smitt­samma sjuk­domar, allvarliga hot eller social oro med större påverkan.

Kris­led­nings­orga­nisa­tionen tar vid när hän­del­ser påver­kar delar av kommunens verk­sam­het eller det finns ett stort behov av sam­verkan mellan olika aktörer. En god krisled­nings­förmåga kräver en väl funge­rande omvärlds­analys och larm­mot­tag­ning, att den som ansvarar för en verk­sam­het även gör det under kris och goda möjlig­heter att skapa en samlad bild av situa­tionen.

Krisstöd

Eskilstuna kommun arbetar aktivt för att invånare ska få stöd utifrån psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser (POSOM) genom samordningsinsatser. Det innebär att de drabbade ska få stöd när den ordinarie stödverksamheten inte räcker till. Det kan vara vid en större kris eller olyckshändelse.

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänk­bara bekväm­lig­heter. Men ett modernt sam­hälle är också ett sår­bart sam­hälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Den svenska kris­bered­skapen bygger på att alla tar ett gemen­samt ansvar för vårt lands och för vår egen och anhö­rigas säker­het. Det egna ansvaret inne­bär också att du ska vara förberedd på att kunna han­tera en svår situa­tion och klara av de omedel­bara behov som kan uppstå.

Att kunna klara några dygn utan tillgång på mat, vatten eller el är ingen lätt situa­tion. Men de flesta av oss kan klara det om vi är förberedda. Om vi klarar de första akuta dygnen under­lättar det för de mest nöd­ställda. Då kan sam­hällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor; till exempel äldre, sjuka och barn.

Tips på vad som alltid är bra att ha hemma

Vid kriser finns en risk att du måste klara dig utan till exempel värme, belysning, vatten och mycket annat som du tar för givet. Vi har samlat tips på vad du alltid bör ha hemma i en broschyr, på flera olika språk:

Samlad information från svenska myndigheter finns på krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns information om hur du kan kontakta myndigheter, kommuner eller andra som har ansvar vid en kris. Du får veta vad som händer och vad du själv kan göra.

Utöver fredstid har Eskilstuna kommun även ett geogra­fiskt områdes­ansvar vid höjd bered­skap, som rege­ringen beslutar om.

Det kan handla om krigs­fara eller att Sverige är i krig. För Eskilstuna kommun inne­bär arbetet bland annat att förse invå­nare med infor­mation och hålla dem upp­date­rade om läget, stötta för­svars­makten och sam­ordna insat­ser lokalt, till exem­pel ran­sone­ringar.

Eskilstuna kommun ska

  • Se till att VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning.
  • Ha en krisledning med grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.

VMA-systemet används för att varna och informera allmänheten vid olyckor eller vid risk för olyckor. VMA-systemet är dels ett utomhuslarm, dels ett meddelande i samtliga radio- och TV-kanaler samt på sidan 599 i SVT Text.

Signalen utomhus består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan.

Signalen VMA betyder att du ska gå inomhus, stänga fönster och dörrar, samt eventuell ventilation och lyssna på radion för att få mer information.

När faran har upphört sänds signalen ”faran över”: en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Utomhuslarmet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler före detta klockslag och när provet är avslutat.

Det finns mer att läsa om VMA på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) webbplats och även på SOS Alarm:s webbplats.

Björn Almroth

Samordnare civilt försvar

Telefon:

Miryame Malmquist

Krisberedskapssamordnare

Telefon:

Uppdaterad: 13 januari 2023