Sevesoanläggningar i Eskilstuna

I Eskilstuna finns det nio stycken Sevesoanläggningar.

Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas även Sevesolagen. Verksamheter som omfattas av lagstiftningen är de som hanterar farliga ämnen i större mängder. Beroende på vilket farligt ämne och i vilka mängder verksamheten hanterar de farliga ämnena ställs det olika kravnivåer på dem, högre och lägre.

Sevesoanläggningar i Eskilstuna som omfattas av högre kravnivån:

Outokumpu är belägen inom Nyby industriområde i Torshälla. Outokumpu som lyder under SEVESO-direktivet.

Vid Outokumpu hanteras stora mängder giftiga, brandfarliga och frätande ämnen, bland annat vätefluorid och gasol.

Eftersom Outokumpu omfattas av Sevesolagen i den högre kravnivån har Eskilstuna kommun tagit fram en Kommunens plan för räddningsinsatser.Till boende i Torshälla ska information till allmänheten skickas ut för att förbereda och informera de boende hur de ska agera vid en olycka.

Outokumpus information till allmänheten Pdf, 836 kB.

På EPC:s område i Hugelsta har tillverkning bedrivits sedan 1994. EPC AB lyder under SEVESO-lagstiftningen.

Vid EPC Sverige AB sker tillverkning av emulsionsmatris, anfo och montering av Safe T Cut. Ammoniumnitrat är den huvudsakliga råvaran vid tillverkning som vid brand kan bilda mycket giftig rök.

Eftersom EPC omfattas av Sevesolagen i den högre kravnivån har Eskilstuna kommun tagit fram en Kommunens plan för räddningsinsatser. Till boende i närområdet ska information till allmänheten skickas ut för att förbereda och informera de boende hur de ska agera vid en olycka.

EPC:s information till allmänheten Pdf, 156 kB.

Sevesoanläggningar i Eskilstuna som omfattas av lägre kravnivån:

Eskilstuna Energi & Miljö AB har två anläggningar som lyder under SEVESO-direktivet. Dessa anläggningar är kraftvärmeverket och fordonsgasanläggningen vid Ekeby avloppsreningsverk med fordonsgasmacken och bussdepån.

Vid kraftvärmeverket förvaras olja och på fordonsgasanläggningen produceras och förvaras metangas, både i flytande form och i gasform. Både oljan och gasen förekommer i stora mängder och är brandfarliga. För dessa anläggningar finns handlingsprogram som beskriver vilka risker som är identifierade på anläggningen och hur dessa risker ska förebyggas.

Information till allmänheten om fordonsgasanläggningen Pdf, 189 kB.

Information till allmänheten om kraftvärmeverket Pdf, 315 kB.

Volvo CE som ligger i Brunnsta omfattas av SEVESO-direktiven.

På Volvo CE används i produktionsprocesserna ett antal kemikalier som är farliga ur brand och explosionssynpunkt vilket medför att verksamheten omfattas av Seveso-direktivet. Direktivet innebär bland annat att Eskilstuna kommun har ansvar för att informera personer som kan påverkas vid en olycka. Inom Volvo CE är det mängden kemikalier risk för brand eller explosion som gör att Volvo omfattas av lagstiftningen.

Volvo CE:s information till allmänheten Pdf, 129 kB.

I Eskilstuna kommun finns det fyra bergtäkter som omfattas av Seveso lagstiftningen. Dessa bergtäkter ligger i Balsta, Barva, Gröndal och Kjula Syd.

Bergtäkterna har den för Seveso anläggningar och är därför skyldiga att ge en beskrivning av verksamheten.

Information till allmänheten - Balsta Pdf, 44 kB.

Information till allmänheten - Barva Pdf, 30 kB.

Information till allmänheten - Gröndal Pdf, 64 kB.

Information till allmänheten - Kjula Syd Pdf, 64 kB.

Vad är SEVESO-direktivet?

I Seveso i Italien inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en av flera olyckor som inträffade under 1970-talet. Olyckorna drev fram ny lagstiftning inom EU och denna lagstiftnings syfte är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 7 november 2023