Räddningsinsats vid EPC Sverige AB

Räddningstjänsten har en insatsplanering för olyckor och bränder vid denna anläggning.

EPC Sverige AB

EPC Sverige AB omfattas av den högre kravnivån enligt Seveslagstiftningen. Företaget ligger i Hugelsta, cirka 5 km öster om Eskilstuna centrum. De tillverkar och förvarar sprängmedel och omfattas därför av särskilda säkerhetskrav.

Företaget hette tidigare Skanexplo AB och innan det Kimit AB. Och det har funnits sedan 1994. För att säkra tryggheten har det genomförts riskanalyser. Räddningstjänsten och EPC har tillsammans analyserat risker och tagit fram en säkerhetsrapport för att säkerställa säkerheten på platsen.

Du kan läsa mer om vad säkerhetsrapporten omfattar i plusboxarna.

Räddningstjänsten har en insatsplanering för olyckor och bränder vid denna anläggning. I samverkan med företaget har räddningstjänsten tagit fram en insatsplan, där det framgår hur insatsen ska organiseras och hur samverkan mellan kommunens räddningstjänst, verksamhetsutövare samt övriga myndigheter och organisationer ska ske. Vid en olycka ringer verksamheten själva in larmet till SOS Alarm som sedan larmar räddningstjänsten. Inom området har räddningstjänsten en inställelsetid på under 8 minuter.

Det yttersta ansvaret vid en större olycka har kommunens räddningsledare som till sitt förfogande har en bakre ledning (stab) som ser till att leda och samordna räddningsarbetet. I staben kan förutom personal från räddningstjänsten även ingå representanter från företaget samt experter. Hur organisationen är uppbyggd vid en mycket stor olycka framgår av kommunens handlingsplan för operativ räddningstjänst.
Vid en större olycka eller brand vid EPC Sverige AB skickas styrkor från Eskilstuna och Torshälla. Vid långvarig insats upprätthåller en styrka från Västermo beredskap för eventuellt ytterligare larm på brandstationen i Eskilstuna.

Samverkan sker mellan angränsande kommuner vid större och långvariga insatser då den egna kommunens resurser inte räcker till. I Köping finns en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps depåer med material för insatser vid kemikalieolycka. Räddningstjänsten i Köping har en specialutbildad keminsatsstyrka som kan användas vid mer komplicerade olyckor.

Vid allvarliga olyckor, inom eller utom kommunens gränser, ska allmänheten kunna varnas. Information till allmänheten.

I Eskilstuna och Torshällas tätorter kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av tyfoner i utomhuslarmet ”Viktigt meddelande”.

Signalen viktigt meddelande ljuder med 7 sekunders signal och 14 sekunders uppehåll under 2 minuter.

När signalen hörs ska du gå inomhus, stänga dörrar och ventilation samt lyssna på radio för att få information om vad som har hänt.

Även för viktiga meddelanden eller information, som inte innebär omedelbar fara, kan lokal- eller riksradio utnyttjas för så kallade myndighetsmeddelanden. För detta finns en särskild informationsplan framtagen.

Vid en allvarlig olycka eller risk för en olycka ska avspärrning och utrymning av riskområdet ske.

Här kan du läsa planen "Om larmet går" Pdf, 156 kB. för att få information om hur du ska agera vid en eventuell olycka.

Vid en allvarlig olyckshändelse ska räddningstjänsten omedelbart meddela Länsstyrelsen och kommunledningen. Vid övriga händelser görs en bedömning om behov finns att meddela dessa.

Om effekterna av en olyckshändelse vid EPC Sverige AB skulle kräva åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige ska räddningstjänsten omedelbart meddela berörd myndighet i det landet.

Analys av tänkbara olyckshändelser har inte visat att sådana effekter kan påverka något annat land än Sverige. Någon planering för sådan situation har därför inte gjorts.

Planens funktion och ändamålsenlighet ska säkerställas genom övning minst vart tredje år. Planen kommer därför att övas minst vart tredje år. Övning kan komma att genomföras oftare i de fall genomgripande förändring eller andra faktorer leder till behov av övning.

Planen kommuniceras med allmänheten i Eskilstuna genom kungörelse i lokalpress och presentation på kommunens webbplats. Allmänheten har genom presentationen på webbplatsen och kungörelsen i lokalpressen möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Planen kommer att förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning.

Här kan du läsa planen "Om larmet går" Pdf, 156 kB.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 7 november 2023