POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM är en beredskapsgrupp som träder in i samband med stora olyckor och katastrofer. Gruppen ska ge stöd till människor som är drabbade eller deras anhöriga.

POSOM kan aktiveras då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Huvuduppgiften för gruppen är att försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt.

POSOM i Eskilstuna består av en ledningsgrupp med representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, räddningstjänsten och svenska kyrkan.

Ledningsgruppens uppgift är att:

  • leda och samordna omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer.
  • kalla in resurser i form av stödpersoner.
  • upprätta informations- och stödcenter vid behov.
  • samverka med andra berörda organisationer.

Ledningsgruppen har ett antal stödpersoner som har som uppgift att:

  • stödja enskilda personer och familjer i det upprättade informations- och stödcentret.
  • se till att enskilda personer och familjer får det fortsatta stöd de behöver.

POSOM kan aktiveras vid en allvarlig händelse som drabbar flera och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och organisation. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

I Eskilstuna kommun finns dygnet runt en länsjour, som innebär en möjlighet att snabbt bedöma vilka insatser som behövs. TiB (tjänsteperson i beredskap) kan aktivera POSOM, alternativt POSOMs ledningsgrupp själva i samråd med TiB. 

POSOM

När POSOM har aktiverats går det att ringa Eskilstuna kommuns krisstödjare via vår stödtelefon.

Telefon:

Victoria Cheragi

Samordnare för POSOM

Telefon:

Uppdaterad: 25 september 2023