Patientsäkerhet handlar om att patienter/brukare ska få de hälso-och sjukvårdande åtgärder de har behov av och att de inte skadas i samband med de insatser som genomförs. Att vården håller hög kvalité och är säker är grundstenen. Eskilstuna kommun arbetar med att se till att det finns system och rutiner för att fel inte ska begås som leder till att patienter utsätts för skador.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

I kommunen finns det två medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, och en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, som arbetar för att hälso-och sjukvårdsansvaret sköts på rätt sätt. Det gör de bland annat genom att utarbeta riktlinjer och följa upp rutiner inom de verksamheter som kommunen har.

MAS och MAR ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient/brukare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. Dessa anmälningar kallas lex Maria.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska kommunen beskriva sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse varje år. Berättelsen ska beskriva vad verksamheten har gjort för säkerställa en god kvalitet och patientsäkerhet och vilka resultat man har uppnått. Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av vård- och omsorgsnämnden.

Patientförsäkring

Eskilstuna kommun har en patientskadeförsäkring som innebär att du kan få ersättning om du drabbas av fysisk eller psykisk skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård. Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i särskilda boenden, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Linn Alvén

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Telefon:

Cecilia Lindh

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon:

Anna Sundin

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon:

Uppdaterad: 20 februari 2024